Pobieranie i drukowanie artykułów ze strony ISNI

Udostęp­ni­amy Państwu na naszej stronie możli­wość przeglą­da­nia artykułów również za pomocą narzędzia do gen­erowa­nia plików PDF, dzięki któremu otrzy­mu­jemy doku­ment w formie artykułu pra­sowego. Aby sko­rzys­tać z tej możli­wości wystar­czy kliknąć na akty­wny odnośnik “wydruk pdf” zna­j­du­jący się pod każdym z artykułów, a następ­nie wybrać opcję “down­load”. Narzędzie to daje również możli­wość zapisa­nia doku­mentu w Google Docs, udostęp­nienia na Face­booku czy Twit­terze, przesła­nia e-mailem bądź przek­le­je­nia linku odsyła­jącego do danego artykułu.

No comments yet.

Dodaj komentarz