Cztery sekundy raju

Bib­lioteka AS-SALAM

Mamy przy­jem­ność zaprezen­tować Państwu pier­wszą książkę z nowej serii „Bib­lioteka AS-SALAM”, która podob­nie jak cza­sopismo będzie dostępna w wybranych salonach EMPIK na tere­nie kraju.

Tomasz Imran Ste­fa­niuk, Cztery sekundy raju

O książce:

Książka stanowi zbiór reflek­sji będą­cych swoistym dialo­giem między wielkimi trady­c­jami kul­tur­owymi: islamem oraz coraz bardziej niepewnym samego siebie, „rozch­wianym” pod wieloma wzglę­dami Zacho­dem. Autor w oby­dwu tych świat­ach czuje się znakomi­cie, obfi­cie czer­piąc z ofer­owanych przez nie duchowych i intelek­tu­al­nych zasobów. Z oby­d­woma połąc­zony jest sil­nymi, intym­nymi więzami. Tym więk­szy wydaje się jego smutek z obser­wowanych – obok zach­wytu nad dziedz­ictwem religii i cywiliza­cji muzuł­mańskiej oraz dumy z nich – coraz bardziej dra­maty­cznych zma­gań Europe­jczyków doty­czą­cych włas­nej tożsamości, które często przy­bier­ają postać lęku, niepokoju czy paniki wobec kon­sek­wencji spotka­nia z ros­ną­cym w siłę „Innym” islamu. A prze­cież spotkanie to – tak jak często bywało na przestrzeni epok – powinno wzmoc­nić oby­d­wie strony, jed­nak nie w ramach mobi­liza­cji prze­ci­wko wro­gowi, dokonu­ją­cych się wzdłuż linii fron­towych wyz­nacza­ją­cych teatr między­cy­wiliza­cyjnych dzi­ałań wojen­nych… (dr Mar­iusz Turowski)

Od maja 2012 w EMPIK-ach!

 

O autorze:

Dr Tomasz Ste­fa­niuk – (rocznik  1973) urodził się w Lublinie, gdzie mieszka do dziś. Z wyk­sz­tałce­nia jest filo­zofem, spec­jal­izuje się w bada­ni­ach nad filo­zofią świata islamu. Pra­cownik naukowy Uni­w­er­sytetu Marii Curie­Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Autor mono­grafii i artykułów naukowych poświę­conych islam­owi i filo­zofii islam­skiej. Współza­łoży­ciel i redak­tor „As­-Salam”, a także pra­cownik Insty­tutu Studiów nad Islamem (ISNI). Zaan­gażowany w prowadze­nie dia­logu międzyre­ligi­jnego w Polsce, szczegól­nie dia­logu muzułmańsko­chrześcijańskiego, oraz w przy­bliżanie islamu niemuzuł­manom. Pry­wat­nie – miłośnik kotów.

Przys­zli posłuchać o islamie, oczeku­jąc być może wojown­ików (właśnie zsiedli z koni, obow­iązkowo zakrzy­wione szable), ori­en­tal­nych ryt­mów i melodii, jakichś zadzi­wia­ją­cych instru­men­tów muzy­cznych. Powłóczystych stro­jów, arab­s­kich chust albo tur­banów. Czegoś egzo­ty­cznego. Zastali Polaka. W każdym razie wygląda jak Polak i wysławia się bez obcego akcentu. Na wszelki wypadek jed­nak pytają:
– Gdzie pan się tak dobrze nauczył mówić po polsku?


Na tym to właśnie polega ten sekret: mam być posłuszny, mimo że nie muszę. Bóg daje mi wol­ność wyboru. Droga jest jed­nak jasno wyz­nac­zona i każdy log­icznie myślący człowiek, każdy, kto prag­nie nazy­wać się miłośnikiem mądrości…
Wszys­tko jest proste, ponieważ świat i życie są proste. Ponieważ prawda jest jedna i prosta. I, jak to ujmują niek­tórzy, elegancka.


Tytuł: Cztery sekundy raju
Autor: Tomasz Imran Ste­fa­niuk
Wydawca: Liga Muzuł­mańska w RP
Miejsce wyda­nia: Warszawa
Rok wyda­nia: 2012
Ilość stron: 116
Cena: 15 zł

as-salam.pl

, , ,

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz