Zasady prywatności

Insty­tut Studiów nad Islamem przykłada dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych.

Newslet­ter

Sub­skry­bu­jąc newslet­ter wyraża­cie Państwo zgodę na otrzymy­wanie od Insty­tutu Studiów nad Islamem infor­ma­cji o wydarzeni­ach w Insty­tu­cie, kon­fer­enc­jach, pro­gramie eduka­cyjnym oraz nowych pub­likac­jach na podany przez Państwa adres email.

Zgłosze­nie chęci otrzymy­wa­nia newslet­tera należy potwierdzić poprzez wybranie odpowied­niego linku w mailu wysłanym w tym celu przez Instytut.

Z sub­skrypcji można zrezyg­nować w dowol­nym momen­cie za pomocą for­mu­la­rza na naszej stronie internetowej.

W chwili rezy­gnacji z sub­skrypcji Państwa adres email jest trwale usuwany z bazy Instytutu.

No comments yet.

Dodaj komentarz