Nowoczesność, Europa, islam


W skład tomu weszło 16 tek­stów autorstwa kra­jowych badaczy z kilku uczelni, reprezen­tu­ją­cych liczne dyscy­pliny nauk społecznych i human­isty­cznych. Poszczególne rozdzi­ały uporząd­kowane są według następu­ją­cych części: „Islam a dylematy nowoczes­ności w his­torii idei”, „Reli­gia a dyskurs i dialek­tyka dialogu-wykluczenia”, „Społeczne aspekty dia­logu islamu z nowoczes­noś­cią”, „Reli­gia a poli­tyka”. Uzu­pełnie­niem jest Aneks „Poza Europę, poza wyk­luczenia? Islam a współczesna his­to­ria Afroamerykanów w USA”.

Świat islamu rozwija się, niewiele sobie robiąc z prog­noz wysuwanych przez nawet najwybit­niejszych zachod­nich poli­tologów i socjologów. W związku z tym pojawia się wiele pytań o charak­terze pod­sta­wowym, a jed­nym z nich jest pytanie o sto­sunek islamu do nowoczes­ności – naszej nowoczes­ności, należy dodać. Pytań, które w podtekś­cie mają jeszcze inne – nie do końca wypowiedziane: kiedy wresz­cie muzuł­manie przes­taną się od nas różnić? Książka „Nowoczes­ność, Europa, islam” to kole­jna, bardzo ważna próba znalezienia odpowiedzi na te pyta­nia – zarówno te, staw­iane wprost, jak i te, które nie zostały do końca wypowiedziane. Charak­teryzuje się ona wysokim poziomem mery­to­rycznym i wyraźną, wspólną linią myślową. Z powodze­niem można ją określić jako mono­grafię prob­lemu postaw­ionego w tytule. Autorzy ukazują, jak złożony to prob­lem – islam i współczes­ność, z jak wielu punk­tów widzenia można go roz­pa­try­wać: z punktu widzenia religii, poli­tyki, socjologii, poli­tologii, kul­tur­oz­naw­stwa itd. Owa inter­dyscy­pli­narność to niezwykle mocna strona pracy.
prof. dr hab. Marek Dziekan, Kat­e­dra Bliskiego Wschodu i Północ­nej Afryki, Uni­w­er­sytet Łódzki

Relacje z Islamem stały się we współczes­nej Europie jedną z najbardziej kluc­zowych spraw poli­ty­cznych, społecznych i kul­tur­owych. Zdol­ność do zaak­cep­towa­nia społeczności muzuł­mańs­kich stała się kamie­niem pro­bier­czym pro­jektu oświece­niowego i ideałów, które leżą u pod­staw nowoczes­ności. Jest w tym pewien paradoks, bo dowo­dem na siłę pro­jektu zakłada­jącego seku­laryza­cję, a przy­na­jm­niej elim­i­nację religii ze sfery pub­licznej, jest jego zdol­ność do stworzenia społeczeństwa, w którym ori­en­tacja religi­jna zna­j­duje swoje miejsce. Nie trzeba chyba spec­jal­nie roz­wodzić się nad tym, że zagad­nie­nie to imp­likuje cały szereg kwestii doty­czą­cych roli religii w sferze pub­licznej, zdol­ności do akcep­tacji odmi­en­ności kul­tur­owych aż do prob­lemu fun­da­men­tów lib­er­al­nej demokracji. Nie jest na pewno łatwo odpowiedzieć na wszys­tkie te pyta­nia. Książka „Nowoczes­ność, Europa, islam” oczy­wiś­cie też nie przynosi jas­nej i jed­noz­nacznej odpowiedzi, ale zaw­iera tek­sty, które pozwalają pogłębić reflek­sję nad tymi, kluc­zowymi dla naszej cywiliza­cji, pyta­ni­ami. Wszys­tkie jej rozdzi­ały składają się na bogatą mozaikę przed­staw­ia­jącą wiele prob­lemów współczes­nego świata, a szczegól­nie Europy. Stanie się więc ona ważnym przy­czynkiem w dyskus­jach teo­re­ty­cznych nad pod­stawami tożsamości Europy i szerzej – cywiliza­cji zachod­niej.
prof. dr hab. Leszek Koczanow­icz, Szkoła Wyższa Psy­chologii Społecznej, Wydział Zamiejs­cowy we Wrocławiu

Tytuł: Nowoczes­ność, Europa, islam
Redakcja naukowa: Selim Chazbi­jew­icz, Karolina Skar­bek, Mar­iusz Tur­owski
Recen­zje wydawnicze: prof. Marek Dziekan (UŁ), prof. Leszek Koczanow­icz (SWPS)
Wydawca: Insty­tut Studiów nad Islamem
Miejsce wyda­nia: Wrocław
Rok wyda­nia: 2012
Ilość stron: 334
Cena: 34 zł

 • Wstęp i Wprowadzenie

 • Selim CHAZBIJEWICZ

  Wstęp. Nowoczes­ność, Europa, islam 7

 • Mar­iusz TUROWSKI

  Wprowadze­nie. Reli­gia, nowoczes­ność, egal­i­taryzm. Per­spek­tywy wiary i duchowości w dobie radykalnej seku­laryza­cji i ekspan­sji par­tyku­laryzmów 9

  Część I: Islam a dylematy nowoczes­ności w his­torii idei

 • Tomasz STEFANIUK
  Al-Farabi i początki filo­zofii poli­ty­cznej w świecie islamu 21

 • Selim CHAZBIJEWICZ
  Myśl religi­jna i społeczna muzuł­manów rosyjs­kich na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane aspekty
  37

 • Mar­iusz TUROWSKI
  Filo­zofia, dżi­had, nowoczes­ność: human­izm i oświece­nie od Fran­cisa Bacona do Ismaila Bard­hiego 47

  Część II: Reli­gia a dyskurs i dialek­tyka dialogu-wykluczenia

 • Ali ABI ISSA
  O szerze­niu wiary mieczem 65

 • Tomasz STEFANIUK
  Harun Yahya jako kry­tyk mate­ri­al­izmu i ewolucjonizmu 79

 • Euge­niusz SAKOWICZ

  „Dobrze jest poz­nać się akcep­tu­jąc różnice, zwal­czać uprzedzenia w duchu wza­jem­nego sza­cunku” (Bruk­sela, 19 maja 1985 roku). Jan Paweł II wobec muzuł­manów i islamu 93

 • Zbig­niew BURDELAK

  Współczesny katol­i­cyzm wobec lib­er­al­izmu. Między kry­tyką a dialo­giem – aspekty chrześ­ci­jańskiego lib­er­al­izmu 105

 • Mar­iusz TUROWSKI

  Ori­en­tal­izm bez końca? Rasizm kul­tur­owy a pod­stawy ten­dencji islam­o­fo­bicznych w Polsce 123

   

  Część III: Społeczne aspekty dia­logu islamu z nowoczesnością

 • Baraa Bruno DRWĘSKI

  Kon­flikty społeczne, rasizm, islam­o­fo­bia. Dylematy nowoczes­ności na przykładzie „rozruchów” społecznych w 2005 roku we Francji 139

 • Hayssam OBEIDAT

  Oby­wa­tel­skość w myśli islam­skiej 159

 • Katarzyna GÓRAK-SOSNOWSKA

  Czy islam może być cool? Muzuł­mańska kul­tura kon­sump­cyjna na Zachodzie 169

 • Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK

  Glob­al­iza­cja – wyzwanie czy zagroże­nie dla tożsamości muzuł­manów? 181

 • Maciej RYBICKI

  Między adap­tacją a asymi­lacją – inte­gra­cyjny kon­tekst funkcjonowa­nia mniejs­zości muzuł­mańskiej we Wrocławiu 193

  Część IV: Reli­gia a polityka

 • Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK

  „Poli­tyka brzucha”. O demografii w Europie i stereo­ty­pach z nią związanych 211

 • Paweł SUS

  Prois­lam­skie Par­tie Poli­ty­czne Repub­liki Tur­cji: Milli Görüs a AK-Parti 221

 • Bartłomiej NOWOTARSKI

  Czy możliwy jest demokraty­czny islam? 241

  Aneks: Poza Europę, poza wyk­luczenia?
  Islam a współczesna his­to­ria Afroamerykanów w USA

 • Julian JELIŃSKI

  Słowo wstępne 265

 • Her­bert BERG

  Mitotwórstwo w kon­tekś­cie afroamerykańs­kich ruchów muzuł­mańs­kich. Mau­ryjska Świą­ty­nia Wiedzy, Naród Islamu i Amerykańskie Sto­warzysze­nie Muzuł­manów 267

 • Her­bert BERG

  Wczesne ruchy afroamerykańs­kich muzuł­manów i Qur’an 283

 • Streszczenia rozdzi­ałów 297

 • Autorzy 307

 • Table of con­tents (Spis treści) 313

 • Abstracts of the Chap­ters (Streszczenia rozdzi­ałów) 315

 • Indeks imi­enny 325
 • Indeks rzec­zowy 329

Książka jest dostępna obec­nie w sprzedaży wysyłkowej.

Cena 1 egz.: 34 zł

Koszty wysyłki i pakowa­nia dla określonej ilości egzemplarzy:

 • 1 egz. — 6 zł
 • 2–3 egz. — 9 zł
 • 4–6 egz. — 12 zł
 • 7 i więcej — prosimy o kon­takt w celu ustal­e­nia kosztów przesyłki

Dane konta bankowego dla osób zamaw­ia­ją­cych publikację:

STOW INSTYTUT STUDIÓW NAD ISLAMEM
AL. KASPROWICZA 24, 51–137 WROCŁAW
73 1240 1994 1111 0010 2965 4690

Zamaw­ia­jąc pub­likację należy wykonać przelew na kwotę odpowiada­jącą ilości zamówionych egzem­plarzy i kosztów przesyłki, a następ­nie przekazać infor­ma­cję o zamówie­niu na adres e-mail: publikacje@isni.pl, co przyspieszy real­iza­cję zamówienia. Zarówno w tytule przelewu oraz w wiado­mości e-mail prosimy podać infor­ma­cję, czego doty­czy wpłata.

Data wyda­nia – sier­pień 2012

,

No comments yet.

Dodaj komentarz