Rada programowa

Prze­wod­niczący Rady Pro­gramowej, dr Tomasz Stefaniuk

– Wydział Filo­zofii i Socjologii, Zakład His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej. Dok­tor nauk human­isty­cznych w zakre­sie Filo­zofii. Autor mono­grafii „Danilewski: Panslaw­izm i wielość cywiliza­cji” (Lublin 2006) – jest to jedyna doty­chczas mono­grafia naukowa w języku pol­skim poświę­cona twórcy teorii panslaw­izmu rosyjskiego, a także jed­nemu z pier­wszych zwolen­ników tezy o plu­ral­izmie cywilizacji.Autor wielu artykułów naukowych, poświę­conych przedewszys­tkim his­torii flo­zofii islam­skiej, his­torii nauki upraw­ianej w świecie islamu, islam­owi i muzułmanom.

Autor licznych feli­etonów i tek­stów popularno-naukowych. Uczest­niczył w pra­cach kolegium redak­cyjnego przy­go­towu­jącego nowe tłu­macze­nie Koranu na język pol­ski. Współza­łoży­ciel i redak­tor muzuł­mańskiego cza­sopisma społeczno-kulturalnego„As-Salam”. Członek i Prze­wod­niczący Rady Pro­gramowej Insty­tutu Studiów nad Islamem (INSI). Zaan­gażowany w prowadze­nie dia­logu między-religijnego w Polsce, szczegól­nie dia­logu muzułmańsko-chrześcijańskiego, a także w przy­bliżanie islamu nie-muzułmanom.

Dyrek­tor ds. Nauki, Dr Mar­iusz Turowski

– Filo­zof, dzi­en­nikarz, tłu­macz; adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego (Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej) (dok­torat: Wydział Nauk Społecznych, Uni­w­er­sytet Wrocławski, 1997). Dyrek­tor ds. Nauki w Insty­tu­cie Studiów nad Islamem (2009-); redak­tor naczelny muzuł­mańskiego cza­sopisma społeczno-kulturalnego „As-Salam” (2006-); redak­tor naczelny „Szla­chetny Qur’an – Przekład i znacze­nie” (pro­jekt nowego, kom­plet­nego teologiczno-normatywnego przekładu Koranu na jęz. pol­ski) (2008-). Główne przed­mioty zain­tere­sowań: his­to­ria lib­er­al­izmu (szczegól­nie: pow­iąza­nia między lib­er­alną myślą i teorią poli­ty­czną a rasizmem, kolo­nial­izmem, wyzyskiem eko­nom­icznym, sek­sizmem oraz innymi for­mami dom­i­nacji); anal­iza systemów-światów; europocen­tryzm; his­to­ria i socjolo­gia islamu; współczesna muzuł­mańska myśl poli­ty­czna. Autor wielu publikacji.

Dyrek­tor ds. Admin­is­tracji Imam, dr Ali Abi Issa

– spec­jal­ista prawa Szari’a i teologii muzuł­mańskiej (tytuł uzyskany w Insty­tu­cie Nauk Human­isty­cznych w Paryżu), reli­gioz­nawca (praca dok­torska „Islam­ska kon­cepcja dżi­hadu: między uję­ciem ofen­sy­wnym a defen­sy­wnym” obro­niona w Insty­tu­cie reli­gioz­naw­stwa na Wydziale Filo­zoficznym Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego). Dyrek­tor Muzuł­mańskiego Cen­trum Kulturalno–Oświatowego we Wrocławiu. Autor licznych pub­likacji o tem­atyce religijnej.

Członek Rady Pro­gramowej, Prof. Adam J. Chmielewski

–pro­fe­sor zwycza­jny w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, dzi­ałacz społeczny i pub­l­i­cysta poli­ty­czny. Stu­diował Filo­zofię we Wrocławiu, Oxfordzie i Nowym Jorku. Jest autorem kilku książek, wśród nich „Filo­zofia Pop­pera. Anal­iza kry­ty­czna” (1995); „Niewspółmier­ność, nieprzekładal­ność, kon­flikt” (1997), „Społeczeństwo otwarte czy wspól­nota?” (2001), i najnowszej, „Dwie kon­cepcje jed­ności” (2006). Jest także autorem licznych przekładów filo­zoficznych z języka ang­iel­skiego, w tym dzieł Bertranda Rus­sella, Karla Pop­pera, Alas­daira MacIntyre’a, Richarda Shus­ter­mana, Slavoja Zizka oraz dwóch powieści. Jest redak­torem naczel­nym „Stu­dia Philo­soph­ica Wratislavien­sia” oraz członkiem rad redak­cyjnych pol­s­kich i zagranicznych pism filozoficznych.

Członek Rady Pro­gramowej, dr hab. Andrzej Kudłaszyk

– pro­fe­sor nauk, prawnik i poli­tolog. Prorek­tor ds. naucza­nia Wyższej Szkoły Tech­nologii Tele­in­for­maty­cznych w Świd­nicy. Kierownik Zakładu Nauk Społecznych w Między­nar­o­dowej Wyższej Szkole Logistyki i Trans­portu we Wrocławiu. Autor licznych pub­likacji z dziedziny prawa karnego i cywilnego, dok­tryn prawnych oraz politologii.

Członek Rady Pro­gramowej, dr Bartłomiej Nowotarski

– prawnik kon­sty­tucjon­al­ista i poli­tolog, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny we Wrocławiu. Sekre­tarz Komisji Kon­sty­tucyjnej Sejmu RP w latach1990-91, ekspert Komisji ds. ordy­nacji wybor­czej do Sejmu i Sen­atu oraz doradca prze­wod­niczącego Oby­wa­tel­skiego Klubu Par­la­men­tarnego prof. Bro­nisława Geremka w lat­ach 1990–94. W 1992 roku Sekre­tarz Pre­mier Hanny Suchock­iej. Autor i współau­tor pro­jek­tów Małej Kon­sty­tucji, obow­iązu­jącej ordy­nacji wybor­czej do Sejmu i Sen­atu RP oraz ustawy o par­ti­ach poli­ty­cznych. Ekspert Insty­tutu Spraw Pub­licznych i członek Rady Pro­gramowej Insty­tutu Studiów nad Islamem oraz Sto­warzyszenia Wiedzy Oby­wa­tel­skiej. Przez 12 lat był rad­nym Wrocławia, a w lat­ach 1994–98 wiceprezy­den­tem. Przed­miotem zawodowego zain­tere­sowa­nia jest pro­ces demokratyza­cji różnych świa­towych dyk­tatur, a w szczegól­ności możli­wości demokratyza­cji państw islamskich.

Członek Rady Pro­gramowej, dr Hayssam Obeidat

– Dok­tor nauk poli­ty­cznych, spec­jal­ność: sto­sunki między­nar­o­dowe. Absol­went studiów dok­toranc­kich na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Ukończył pody­plo­mowe stu­dia Mas­ter of Busi­ness Admin­is­tra­tion (MBA) na Akademii Eko­nom­icznej w Krakowie, stu­diował w Hel­sińskiej Fun­dacji Praw Człowieka. Spec­jal­ista w zakre­sie poli­tologii i sto­sunków między­nar­o­dowych, szczegól­nie w obszarze USA, UE i Bliskiego Wschodu. Autor licznych pub­likacji, m.in. „Sto­sunki Pol­ski z Irakiem i Egiptem w lat­ach 1955-1989”; w przy­go­towa­niu są dwie pub­likacje: „Gospo­darka Świata Arab­skiego” oraz „Sto­sunki europejsko-arabskie – inne spo­jrze­nie”. Pra­cownik Kat­edry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na wydziale Studiów Między­nar­o­dowych i Poli­ty­cznych UJ. Wykład­owca Wyższej Szkoły Menadżer­skiej w Kat­e­drze Sto­sunków Między­nar­o­dowych. Prowadzi bada­nia naukowe w zakre­sie bez­pieczeństwa ener­gety­cznego. Pon­adto intere­suje się następu­ją­cymi dziedz­i­nami: islam­ska myśl poli­ty­czna, gospo­darka arab­ska, poli­tyka amerykańska na Bliskim Wschodzie oraz dia­log arabsko-europejski.

No comments yet.

Dodaj komentarz