Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski
Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010

Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Książka Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych pod redak­cją prof. Woj­cie­cha Szczerby, dr Mariu­sza Turow­skiego oraz dr Jacka Zie­liń­skiego sta­nowi próbę zmie­rze­nia się z tema­tem trud­nym, ale jed­no­cze­śnie waż­nym i szcze­gól­nie aktu­al­nym kon­tek­ście dia­logu mię­dzy­re­li­gij­nego oraz wyzwań przed jakimi stoją współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwa i wspól­noty reli­gijne. Jak pod­kre­ślił prof. Woj­ciech Szczerba: „teo­lo­gia bliź­niego to temat, który pozwala zasta­no­wić się nie tylko nad ide­olo­gią, nad teo­re­tycz­nymi pod­sta­wami pro­blemu «ja-Ty-Bóg», ale rów­nież pozwala odnieść się do pra­xis poszcze­gól­nych tra­dy­cji reli­gij­nych, co nie­jed­no­krot­nie sta­nowi dziś pro­bierz praw­dzi­wo­ści wszel­kich nur­tów i związ­ków wyzna­nio­wych we współ­cze­snym świe­cie, i deter­mi­nuje ich «być albo nie być» […]”. Książka sta­nowi zbiór arty­ku­łów, któ­rych główną cechą wspólną jest „nasta­wie­nie pro-dialogowe, wyj­ście ku innym, ina­czej wie­rzą­cym, ina­czej prak­ty­ku­ją­cym, ina­czej prze­ży­wa­ją­cym i inter­pre­tu­ją­cym”, jak ujął to w swo­jej recen­zji prof. Selim Chazbijewicz.

Auto­rami arty­ku­łów znaj­du­ją­cych się w Teo­lo­gii bliź­niegosą teo­lo­dzy, filo­zo­fo­wie, socjo­lo­dzy, a także reli­gio­znawcy, co czyni tom nie­zwy­kle róż­no­rod­nym i pozwala zapre­zen­to­wać wiele odmien­nych per­spek­tyw postrze­ga­nia kwe­stii dia­logu mię­dzy­re­li­gij­nego. W publi­ka­cji znaj­dziemy zarówno arty­kuły doty­czące uni­wer­sal­nych wyzwań powsta­ją­cych w związku z dia­lo­giem mię­dzy­re­li­gij­nym, jak i przed­sta­wia­jące chrze­ści­jań­ską, muzuł­mań­ską oraz juda­istyczną per­spek­tywę doty­czącą tej problematyki.

 • 07 Mariusz Turow­ski – Wpro­wa­dze­nie: Teo­lo­gia praw człowieka?
 • 015 Woj­ciech Szczerba – Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech wiel­kich reli­giach: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i islamie
 • 019 Rafał Ber­ger – Uma­so­wie­nie spo­łe­czeń­stwa a dia­log międzyreligijny
 • 029 Tomasz Ste­fa­niuk – Teo­lo­giczne aspekty kon­cep­cji bliź­niego w isla­mie – obrazy inno­wiercy i współwyznawcy
 • 045 Ali Abi Issa – Jed­ność, rów­ność, róż­ność. Cha­rak­te­ry­styka rela­cji islamu wobec inno­wier­ców oraz odmien­no­ści spo­łecz­nych i kulturowych
 • 057 Cele­styn Mie­czy­sław Pacz­kow­ski – Chrze­ści­jań­ski mnich i muzuł­mań­ski władca. Spo­tka­nie świę­tego Fran­ciszka z Asyżu z suł­ta­nem Male­kiem Al-Kamalem i jego rezultaty
 • 071 Bog­dan Fer­dek – Bóg i czło­wiek w dia­logu. Per­spek­tywa katolicka
 • 077 Euge­niusz Sako­wicz – Dia­log z muzuł­ma­nami … o Bogu? Odpo­wiedź Kościoła katolickiego
 • 087 Adam Wąs – Kon­cep­cja Boga a rela­cje muzułmańsko-chrześcijańskie. Spór wokół poję­cia Allah w Malezji
 • 101 Grze­gorz Jacek Pelica – Dia­log z pra­wo­sław­nymi i prawosławiem
 • 113 Grze­gorz Jacek Pelica – Nie tylko poka­ja­nije i zakat. Prze­słanki dia­logu pra­wo­sła­wia z isla­mem i muzuł­ma­nów z chrze­ści­ja­nami prawosławnymi
 • 129 Maciej Mani­kow­ski – „Być osobą” to „być dla dru­giego”. Per­spek­tywa teo­lo­gii prawosławnej
 • 139 Andrzej Ostrow­ski – Obraz Boga w filo­zo­fii L. Szestowa
 • 151 Jerzy Ochmann – Miłość dru­giego czło­wieka w nur­cie juda­izmu humanistycznego
 • 171 Joel Bur­nell – Spo­tkać Boga w bogu –teo­lo­gia bliź­niego Die­tri­cha Bonhoeffera

Książka jest dostępna obec­nie w sprze­daży wysyłkowej.

Cena 1 egz.: 25 zł

Koszty wysyłki i pako­wa­nia dla okre­ślo­nej ilo­ści egzemplarzy:

 • 1 egz. — 6 zł
 • 2 – 3 egz. — 9 zł
 • 4 – 6 egz. — 12 zł
 • 7 i wię­cej — pro­simy o kon­takt w celu usta­le­nia kosz­tów przesyłki

Dane konta ban­ko­wego dla osób zama­wia­ją­cych publikację:

STOW INSTY­TUT STU­DIÓW NAD ISLA­MEM
AL. KASPRO­WI­CZA 24, 51 – 137 WRO­CŁAW
73 1240 1994 1111 0010 2965 4690

Zama­wia­jąc publi­ka­cję należy wyko­nać prze­lew na kwotę odpo­wia­da­jącą ilo­ści zamó­wio­nych egzem­pla­rzy i kosz­tów prze­syłki, a następ­nie prze­ka­zać infor­ma­cję o zamó­wie­niu na adres e-mail: publikacje@isni.pl, co przy­spie­szy reali­za­cję zamó­wie­nia. Zarówno w tytule prze­lewu oraz w wia­do­mo­ści e-mail pro­simy podać infor­ma­cję, czego doty­czy wpłata.

Publi­ka­cja jest dostępna rów­nież za pośred­nic­twem serwisu

ALLE­GRO

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz