Hayssam Obeidat

Dr Hays­sam Obe­idat – dok­tor nauk poli­tycz­nych, spe­cjal­ność: sto­sunki mię­dzy­na­ro­dowe. Absol­went stu­diów dok­to­ranc­kich na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Ukoń­czył pody­plo­mowe stu­dia eko­no­miczne na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Kra­ko­wie, stu­dio­wał w Hel­siń­skiej Fun­da­cji Praw Czło­wieka. Spe­cja­li­sta w zakre­sie poli­to­lo­gii i sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, szcze­gól­nie w obsza­rze USA, UE i Bli­skiego Wschodu, kul­tury arab­skiej, muzuł­mań­skiej myśli poli­tycz­nej. Autor licz­nych publi­ka­cji, m.in. Sto­sunki Pol­ski z Ira­kiem i Egip­tem w latach 1955 – 1989; w przy­go­to­wa­niu są dwie publi­ka­cje: Gospo­darka Świata Arab­skiego oraz Sto­sunki europejsko-arabskie – inne spoj­rze­nie. Pra­cow­nik Insty­tutu Bli­skiego i Dale­kiego Wschodu na wydziale Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych i Poli­tycz­nych UJ. Wykła­dowca Wyż­szej Szkoły Mena­dżer­skiej w Kate­drze Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych. Pro­wa­dzi bada­nia naukowe w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego, z tych badan powstała praca habi­li­ta­cyjna pt. Sta­bil­ność układu naf­to­wego w warun­kach zagro­żeń kry­zy­sami i kon­flik­tami.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

No thumbnail available

Syla­busy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobra­nia:

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz