Jerzy Ochmann

Prof. Jerzy Ochmann (ur. w 1934, War­szawa). Do szkoły pod­sta­wo­wej i śred­niej uczęsz­czał w Kato­wi­cach. W latach 1957 – 63 stu­dio­wał filo­lo­gię kla­syczną na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. W 1964 r. prze­pro­wa­dził się do Wro­cła­wia, w latach 1964 – 1974 pra­co­wał na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. W 1973 r. prze­pro­wa­dził się do Kra­kowa, pra­cuje na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Żonaty (ślub w 1964 r.), dwie córki. Otrzy­mał sporo odzna­czeń, w tym Krzyż Kawa­ler­ski Orderu Odro­dze­nia Pol­ski. Autor 6 ksią­żek: Auto­bio­gra­fia G. Car­dana(1974), Pole­miki Wale­riana Magniego (1988), Histo­ria filo­zo­fii żydow­skiej (t. 1, 2, 3, 6 1992 – 2000). Był redak­to­rem „Nomos’u” (Kwar­tal­nik Reli­gio­znaw­czy) 53/54 2006. Napi­sał 92 arty­kuły, doko­nał 7 prze­kła­dów, wziął udział w 48 kon­fe­ren­cjach pol­skich i 37 kon­fe­ren­cjach zagra­nicz­nych, peł­nił funk­cję pro­mo­tora 155 magi­ste­riów i 7 dok­to­ra­tów. Pro­wa­dził przed­mioty: Filo­zo­fia, mistyka i etyka żydow­ska, Filo­zo­fia i etyka muzuł­mań­ska, Filo­zo­fia i etyka kato­licka, Filo­zo­fia i etyka pro­te­stancka, Pro­te­stan­tyzm, Filo­zo­fia i etyka pra­wo­sławna, Etyka porów­naw­cza reli­gii, Etyka reli­gii świata.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz