Grzegorz Jacek Pelica

Grze­gorz Jacek Pelica (ur. 06.07.1961 r.) – nauczyciel, publi­cy­sta, pocho­dzi z Lubelsz­czy­zny. Absol­went teo­lo­gii KUL JP II i histo­rii UMCS. Dok­to­rat uzy­skał w Insty­tu­cie Histo­rii UMCS na pod­sta­wie dyser­ta­cji „Kościół pra­wo­sławny w woje­wódz­twie lubel­skim (1918−1939)”, (wyda­nie I – Lublin 2007; II wyd.II – Lublin 2009). Współ­au­tor kom­pen­dium Socjo­lo­gia życia reli­gij­nego w Pol­sce pod red. prof. Sła­wo­mira H. Zaręby (War­szawa 2009). Oprócz tego wydał m.in. nastę­pu­jące publi­ka­cje autor­skie: Śladami wschod­nio­sło­wiań­skiej tra­dy­cji cer­kiew­nej na Pole­siu Lubel­skim, Horo­styta 2007; Z dzie­jów straży pożar­nej w Łęcznej, Łęczna 2008; Byłem w wię­zie­niu… Zarys dzie­jów pra­wo­sław­nego dusz­pa­ster­stwa wię­zien­nego na Lubelsz­czyź­nie do 2009 roku, Lublin 2010. Autor ponad 1200 arty­ku­łów nauko­wych i publi­cy­stycz­nych (Akcent, Cer­kiewny Wiest­nik, Filan­trop Naszych Cza­sów, Posła­niec Serca Jezu­so­wego, Rocz­niki Chełm­skie, Wia­do­mo­ści PAKP); współ­au­tor ośmiu alma­na­chów lite­rac­kich. Współ­pra­cow­nik mie­sięcz­nika „Prze­gląd Pra­wo­sławny” i tygo­dnika kato­lic­kiego „Niedziela”.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz