Maciej Manikowski

Maciej Mani­kow­ski (ur. 10.10.1966 r., Ostrze­szów). Absol­went filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim (1993 r.). Dok­to­rat z filo­zo­fii języka uzy­skał w 1996 r., habi­li­ta­cję z filo­zo­fii i teo­lo­gii patry­stycz­nej w 2003 r. Indy­wi­du­alne stu­dia teo­lo­giczne (patry­styka, teo­lo­gia fun­da­men­talna i dogma­tyczna) pod­czas sta­żów nauko­wych w Katho­lieke Uni­ver­si­teit Leu­ven oraz Ruhr-Universität Bochum. Zaj­muje się zagad­nie­niem Trójcy Świę­tej, zarówno w aspek­cie teo­lo­gicz­nym, jak i filo­zo­ficz­nym, teo­lo­gią fun­da­men­talną (filo­zo­ficzną), chry­sto­lo­gią, filo­zo­fią dia­logu, antro­po­lo­gią filo­zo­ficzną oraz średnio­wiecz­nym misty­cy­zmem. Autor wielu publi­ka­cji (mono­gra­fie, arty­kuły, tłu­ma­cze­nia) z filo­zo­fii i mistyki średnio­wiecz­nej, filo­zo­fii dia­logu oraz teo­lo­gii fun­da­men­tal­nej. Foto­graf ama­tor. Miło­śnik prozy Dosto­jew­skiego i lite­ra­tury czeskiej.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz