Tariq Ramadan do polskich muzułmanów

Życze­nia dla pol­skich muzułmanów.

Tariq Rama­dan pod­czas Aca­de­mic Forum for Peace, zor­ga­ni­zo­wa­nym we Wro­cła­wiu przez Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski i Insty­tut Stu­diów nad Islamem.

Pro­duk­cja: Fil​mowka​.tv

Współ­re­ali­za­cja i tłu­ma­cze­nie: Mar­cin Czerniewski