Cykl wykładów im. Norberta Eliasa w roku akademickim 2011/2012

Cen­trum Stu­diów Nie­miec­kich i Euro­pej­skich im. Willy’ego Brandta Uni­wer­sy­tetu Wrocławskiego

zapra­sza na

Cykl wykła­dów im. Nor­berta Eliasa w roku aka­de­mic­kim 2011/2012

Począ­tek 7.12.2011, 16.00−18.00 

Miej­sce: Ora­to­rium Marianum

Z oka­zji jubi­le­uszu 200-lecia utwo­rze­nia Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego Cen­trum Stu­diów Nie­miec­kich i Euro­pej­skich im. Willy’ego Brandta zapra­sza na cykl wykła­dów im. Nor­berta Eliasa, orga­ni­zo­wany przez prof. Wil­l­frieda Spo­hna. Ideą tych prze­wi­dzia­nych na rok aka­de­micki 2011-12 spo­tkań jest przy­bli­że­nie syl­we­tek wiel­kich myśli­cieli nauk huma­ni­stycz­nych, któ­rzy wywarli zna­czący wpływ na mię­dzy­na­ro­dową socjo­lo­gię, kul­tu­ro­znaw­stwo i nauki histo­ryczne i wywo­dzili się z kręgu kul­tu­ro­wego Europy Środkowo-Wschodniej. Nie­rzadko byli oni żydow­skiego pocho­dze­nia, emi­gro­wali i dopiero z dala od kraju ojczy­stego two­rzyli swoje naj­waż­niej­sze dzieła. Tak było też w przy­padku Nor­berta Eliasa (1897−1990), patrona cyklu, któ­rego postać i doro­bek zostaną zapre­zen­to­wane pod­czas pierw­szego wykładu w seme­strze zimo­wym. Ten uro­dzony we Wro­cła­wiu filo­zof i socjo­log żydow­skiego pocho­dze­nia, został „odkryty” dzięki swo­jej ana­li­zie pro­cesu cywi­li­za­cji w Niem­czech, Holan­dii i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Poprzez swoje liczne publi­ka­cje wywarł zna­czący wpływ na roz­wój socjo­lo­gii histo­rycz­nej. Tema­tem kolej­nego wykładu będzie doro­bek Shmu­ela Eisen­stadta, a następ­nie pod­czas trze­ciego wykładu oby­dwaj myśli­ciele zostaną porów­nani. W seme­strze let­nim przyj­rzymy się syl­wet­kom i pra­com Erne­sta Gel­l­nera, Wer­nera Som­barta i Flo­riana Znanieckiego.

Wykłady będą się odby­wać w języku angielskim.

I. wykład 7.12.2011 

16:00 – 18:00 Ora­to­rium Marianum

Ste­phen Men­nell (Uni­wer­sy­tet w Dubli­nie): Nor­bert Elias

Nor­bert Elias (1897−1990) – początkowo jego prace pozo­sta­wały nie­zau­wa­żone; Elias został „odkryty” dzięki swo­jej ana­li­zie pro­cesu cywi­li­za­cji w Niem­czech, Holan­dii i Wlk. Bry­ta­nii. Poprzez swoje liczne publi­ka­cje wywarł, będąc już w pode­szłym wieku, zna­czący wpływ na roz­wój socjo­lo­gii historycznej.

Ste­phen Men­nell jest człon­kiem zarządu w Fun­da­cji im. N. Eliasa i czo­ło­wym bada­czem jego dzieł oraz bada­czem cywi­li­za­cji w tra­dy­cji Eliasa.

II. wykład 18.1.2012 

16:00 – 18:00, Ora­to­rium Marianum 

Wil­l­fried Spohn (Cen­trum im. Willy’ego Brandta): Shmuel Noah Eisenstadt

Shmuel N. Eisen­stadt (ur. w 1923 r. w War­sza­wie, zm. w 2010 r. w Jerozolimie) – rozwinął w nawią­za­niu do teo­rii Emila Dur­khe­ima i Maxa Webera glo­balną, historyczno-porównawczą ana­lizę cywi­li­za­cji, która miała olbrzymi wpływ na mię­dzy­na­ro­dowe środo­wi­sko bada­czy cywi­li­za­cji. Główną kon­cep­cją Eisen­stadta były tzw. „nowo­cze­sno­ści zwie­lo­krot­nione”, które posłu­żyły do nowej, prze­ko­ny­wu­ją­cej wykładni cywi­li­za­cji zachodniej.

Wil­l­fried Spohn (CSNE) — współpracował przez wiele lat z S. N. Eisen­stad­tem w ramach Inter­na­tio­nal Socio­lo­gi­cal Asso­cia­tion; jest znawcą dzieł Eisen­stadta, a obec­nie spe­cja­li­zuje się w teo­riach doty­czą­cych Europy. Wykład ten jest jed­no­cze­śnie wykła­dem inau­gu­ra­cyj­nym prof. W. Spo­hna na Uni­wer­sy­te­cie Wrocławskim.

III. wykład 7.3.2012 

16:00 – 18:00, Ora­to­rium Marianum

Johann Arna­son (Uni­wer­sy­tet Karola w Pra­dze): Nor­bert Elias i Shmuel N. Eisenstadt

Johann Arna­son — przed długi okres czasu był pro­fe­so­rem w La-Trobe-University w Mel­bo­urne (Austra­lia); jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na świe­cie teo­re­ty­ków ana­lizy cywi­li­za­cji. Napi­sał sze­reg dzieł o teo­rii ana­lizy cywi­li­za­cji, o rzymsko-greckiej i japoń­skiej cywi­li­za­cji, a także o Rosji i Euro­pie Środkowo-Wschodniej. Należy do grona nie­wielu naukow­ców, któ­rzy potra­fią porów­ny­wać Eliasa z Eisenstadtem.

, , , , ,

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz