Tag Archives: Maciej Manikowski

Maciej Manikowski

Maciej Mani­kow­ski (ur. 10.10.1966 r., Ostrze­szów). Absol­went filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim (1993 r.). Dok­to­rat z filo­zo­fii języka uzy­skał w 1996 r., habi­li­ta­cję z filo­zo­fii i teo­lo­gii patry­stycz­nej w 2003 r. Indy­wi­du­alne stu­dia teo­lo­giczne (patry­styka, teo­lo­gia fun­da­men­talna i dogma­tyczna) pod­czas sta­żów nauko­wych w Katho­lieke Uni­ver­si­teit Leu­ven oraz Ruhr-Universität Bochum. Zaj­muje się zagad­nie­niem Trójcy Świę­tej, zarówno w aspek­cie teo­lo­gicz­nym, jak i filo­zo­ficz­nym, teo­lo­gią fun­da­men­talną (filo­zo­ficzną), chry­sto­lo­gią, filozofią […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →