Adam Balcer

Adam Bal­cer – dyrek­tor pro­gramu „Poli­tyka roz­sze­rze­nia i sąsiedz­twa UE” w demo­sEU­ROPA Cen­trum Stra­te­gii Euro­pej­skiej, dok­to­rant i wykła­dowca w Stu­dium Europy Wschod­niej UW. Autor licz­nych rapor­tów, ana­liz, arty­ku­łów nauko­wych i pra­so­wych poświe­co­nych Tur­cji, Bał­ka­nom i obsza­rowi postsowieckiemu.

kon­takt:

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz