Tariq Ramadan

Tariq Ramadan

Uznany przez maga­zyn „Time” za jed­nego ze 100 naj­waż­niej­szych „inno­wa­to­rów” bie­żą­cego stu­le­cia, Tariq Rama­dan jest jed­nym z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych uczo­nych muzuł­mań­skich, któ­rego idee spo­ty­kają się z entu­zja­stycz­nym odze­wem szcze­gól­nie wśród mło­dych wyznaw­ców islamu z Europy oraz Ame­ryki Pół­noc­nej. Jego pierw­sza praca adre­so­wana do sze­ro­kiego kręgu odbior­ców (poprzed­nie książki tego autora doty­czyły wąskich i spe­cja­li­stycz­nych zagad­nień prawa muzuł­mań­skiego, dok­tryny reli­gij­nej oraz filo­zo­fii Wschodu i Zachodu) sta­nowi pasjo­nu­jącą biblio­gra­fię Pro­roka Muham­mada, sku­pia­jącą się na ducho­wym oraz etycz­nym wymia­rze naucza­nia jed­nej z naj­waż­niej­szych postaci w dzie­jach ludzkości.

kon­takt: www​.tari​qra​ma​dan​.com

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Tariq Ramadan do polskich muzułmanów
Zapowiedź: Tariq Rama­dan o duchowości
Spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem — Wrocław, 14.11.2011

Spo­tka­nie z Pro­fe­so­rem Tari­qiem Rama­da­nem — Wro­cław, 14.11.2011

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem zapra­sza na spo­tka­nie z Pro­fe­so­rem Tari­qiem Rama­da­nem, połą­czone z p

Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Śladami Pro­roka. Lek­cje z życia Muhammada

Tariq Rama­dan, „Śladami Pro­roka. Lek­cje z życia Muham­mada”

Academic Forum for Peace

Aca­de­mic Forum for Peace

Liga Muzuł­mań­ska w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Sto­wa­rzy­sze­nie Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem oraz Un

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz