Tariq Ramadan

Academic Forum for Peace

Liga Muzuł­mań­ska w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Sto­wa­rzy­sze­nie Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem oraz Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski orga­ni­zują mię­dzy­na­ro­dową, anglo­ję­zyczną kon­fe­ren­cję naukową Aca­de­mic Forum for Peace, która odbę­dzie się w dniach 14 – 15 listo­pada we Wrocławiu.

Od naj­star­szych cza­sów pokój pełni rolę wie­lo­wy­mia­ro­wej kate­go­rii inter­pre­ta­cyj­nej, która dzięki licz­nym dys­kur­som – mię­dzy innymi teo­lo­gicz­nym i filo­zo­ficz­nym – ujmuje miej­sce czło­wieka w świe­cie. Wiele współ­cze­snych tren­dów w dzie­dzi­nie huma­ni­styki i nauk spo­łecz­nych przyj­muje jako nie­pod­wa­żalną prze­słankę nie­moż­li­wość ist­nie­nia wspól­nego pola komu­ni­ka­cji inter­per­so­nal­nej, a tym samym brak pod­staw dla usta­no­wie­nia kon­sensu spo­łecz­nego, poli­tycz­nego i kul­tu­ro­wego. Nie­obec­ność tego rodzaju „fun­da­mentu” czę­sto zaprze­cza idei dia­logu mię­dzy­kul­tu­ro­wego, co prze­kłada się na brak reak­cji w przy­padku ewi­dent­nych przy­kła­dów naru­szeń pod­sta­wo­wych praw czło­wieka i swo­bód oby­wa­tel­skich. Aka­de­mic­kie Forum Pokoju sta­nowi próbę odpo­wie­dzi na to wyzwa­nie, zwra­ca­jąc się ku poję­ciu pokoju jako trans-kulturowej normy umoż­li­wia­ją­cej poro­zu­mie­nie, wymianę i współ­pracę (przy zacho­wa­niu odręb­no­ści i uni­kal­no­ści) w ramach pro­ce­sów inte­gra­cji mię­dzy cywilizacjami.

Horst Bür­kle

Kon­fe­ren­cja ma na celu stwo­rze­nie forum wymiany myśli i poglą­dów, słu­żą­cych wspar­ciu dzia­łań na rzecz pokoju we współ­cze­snym świe­cie, zwłasz­cza z per­spek­tywy recep­cji antycz­nych oraz kla­sycz­nych wzor­ców filo­zo­ficz­nych i teo­lo­gicz­nych, nawią­zu­ją­cych do poszcze­gól­nych tra­dy­cji myśli reli­gij­nej i świec­kiej. Kon­fe­ren­cja, któ­rej głów­nym przed­mio­tem będzie próba zna­le­zie­nia spo­so­bów budowy bar­dziej poko­jo­wego świata, da moż­li­wość pozy­tyw­nego prze­kształ­ce­nia rela­cji mię­dzy­re­li­gij­nych i mię­dzy­kul­tu­ro­wych, a wprost – może być uży­teczna, jeśli cho­dzi o dostar­cze­nie nowych modeli współ­ist­nie­nia i współ­dzia­ła­nia na rzecz pie­lę­gna­cji pro­cesu pokojowego.

Kallistos Ware

Kal­li­stos Ware

W tej wyjąt­ko­wej ini­cja­ty­wie zapo­wie­dzieli przed­sta­wi­ciele naj­bar­dziej liczą­cych się ośrod­ków aka­de­mic­kich z USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nie­miec, Tur­cji, Gre­cji, Czech oraz Pol­ski, repre­zen­tu­ją­cych różne dys­cy­pliny naukowe oraz tra­dy­cje kul­tu­rowe i reli­gijne. Gośćmi spe­cjal­nymi kon­fe­ren­cji będą: jeden z naj­bar­dziej cenio­nych myśli­cieli pra­wo­sław­nych – metro­po­lita Kal­li­stos Ware z Patriar­chatu Eku­me­nicz­nego w Kon­stan­ty­no­polu, eme­ry­to­wany pro­fe­sor Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego; wykła­da­jący na tym samym uni­wer­sy­te­cie prof. Tariq Rama­dan, repre­zen­tu­jący tra­dy­cję muzuł­mań­ską, pre­zy­dent Euro­pean Muslim Network, który w opu­bli­ko­wa­nym przez Fore­ign Policy w 2009 roku ran­kingu 100 naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych inte­lek­tu­ali­stów zajął 49 pozy­cję; oraz pro­fe­sor Horst Bür­kle, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Ludwiga Maxi­mil­liana w Mona­chium, bli­ski przy­ja­ciel Papieża Bene­dykta XVI, uczeń mię­dzy innymi Paula Til­li­cha oraz Karla Bar­tha, świa­to­wej sławy kato­licki eks­pert w dzie­dzi­nie stu­diów reli­gij­nych nauk oraz misyj­nych, współ­za­ło­ży­ciel Euro­pej­skiej Aka­de­mii Nauki i Sztuki oraz słyn­nego kato­lic­kiego cza­so­pi­sma Com­mu­nio: Mię­dzy­na­ro­dowy Prze­gląd Teo­lo­giczny. JM Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego nadał wszyst­kich trzem gościom Medal Jubi­le­uszowy, któ­rego wrę­cze­nie nastąpi 14 listo­pada br. pod­czas pierw­szego dnia Forum.

, , , ,

No comments yet.

Dodaj komentarz