Adam Wąs

Ks. dr Adam Wąs SVD (ur. 1963 r., Chorzów) – islamolog i reli­gio­znawca, dyrek­tor Cen­trum Dia­logu Kul­tur i Reli­gii w Lubli­nie; wykła­dowca teo­lo­gii reli­gii i reli­gio­lo­gii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Pawła II oraz w Misyj­nym Semi­na­rium Duchow­nym Księży Wer­bi­stów w Pie­nięż­nie (UWM w Olsz­ty­nie). Absol­went Pon­ti­fi­cio Isti­tuto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) w Rzy­mie i KUL; stu­dio­wał w Niem­czech i w Jor­da­nii. W latach 1991 – 1994 pra­co­wał jako duchowny kato­licki w Kenii. Współ­prze­wod­ni­czący Rady Wspól­nej Kato­li­ków i Muzuł­ma­nów w Pol­sce, Czło­nek Komi­tetu ds. Dia­logu z Reli­giami Nie­chrze­ści­jań­skimi przy Radzie ds. Dia­logu Reli­gij­nego Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski. Redak­tor serii wydaw­ni­czych: „Mate­riały i Stu­dia Księży Wer­bi­stów” oraz „Dia­log Kul­tur i Reli­gii”. Współ­pra­cuje z Insty­tu­tem Misjo­lo­gicz­nym w St. Augu­stin k. Bonn i z Kon­takt­stelle für Weltre­li­gio­nen w Wied­niu. Zaj­muje się m.in. dia­lo­giem chrześcijańsko-muzułmańskim, fun­da­men­ta­li­zmem islam­skim oraz pro­ble­ma­tyką chrze­ści­jań­skiej i islam­skiej misji. Wybrane publi­ka­cje: Bra­cia Muzuł­ma­nie w Jor­da­nii. Dok­tryna i orga­ni­za­cja Brac­twa na prze­ło­mie XX i XXI wieku, Lublin 2006; (red.), Wer­bi­ści a bada­nia reli­gio­lo­giczne, War­szawa 2005; Ste­fa­nów J. J., Wąs A. (red.), Księgi święte płasz­czy­zną dia­logu, War­szawa 2006; Szyszka T., Wąs A. (red.), Obli­cza Jezusa Chry­stusa w kul­tu­rach i reli­giach świata, War­szawa 2007; Tłum., Two­ru­schka U. (red.), Reli­gie świata w dia­logu, Poznań 2010.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz