Tag Archives: Monika Bobako

Monika Bobako

Dr Monika Bobako – absol­wentka filo­zo­fii na UAM oraz gen­der stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skim w Buda­pesz­cie. Adiunkt w Mię­dzy­wy­dzia­ło­wej Pra­cowni Pytań Gra­nicz­nych UAM w Pozna­niu. Inte­re­suje się kwe­stiami rasy i rasi­zmu, mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu oraz pro­ble­ma­tyką femi­ni­styczną, zwłasz­cza w kon­tek­ście filo­zo­fii poli­tycz­nej, socjo­lo­gii wie­dzy i pro­ble­mów świata post­ko­lo­nial­nego. W ramach Pra­cowni Pytań Gra­nicz­nych orga­ni­zuje ogól­no­uni­wer­sy­tec­kie inter­dy­scy­pli­narne cykle wykła­dowe (ostat­nio m.in. „Post­ko­lo­nia­lizm jako dys­kurs kry­tyczny w humanistyce”, […]

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →