Tag Archives: Zbigniew Kowalewski

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Zbigniew Marcin Kowalewski

Red. Zbi­gniew Mar­cin Kowa­lew­ski – zastępca redak­tora naczel­nego pol­skiej edy­cji „Le Monde Diplo­ma­ti­que”, były redak­tor naczelny cza­so­pi­sma „Rewo­lu­cja”, badacz ruchów rewo­lu­cyj­nych i ruchów oporu, autor kilku ksią­żek wyda­nych w Pol­sce, Ame­ryce Łaciń­skiej i Fran­cji. Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i arty­kuły Wideo

Leave a comment Continue Reading →