Julian Jeliński

Julian Jeliń­ski – absol­went filo­zo­fii i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim, dyrek­tor biura Insty­tutu Stu­diów Nad Isla­mem. Inte­re­suje się zagad­nie­niami filo­zo­fii społeczno-politynczej, toż­sa­mo­ści Afro­ame­ry­ka­nów, wie­lo­kul­tu­ro­wo­ścią w ame­ry­kań­skiej filo­zo­fii poli­tycz­nej oraz kwe­stią spo­łecz­nego wymiaru reli­gii na świe­cie. Tłu­macz arty­ku­łów Sama Har­risa, publi­ko­wa­nych na łamach por­talu Racjo​na​li​sta​.pl.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz