Bogusław R. Zagórski

Bogusław R. Zagórski – ara­bista i islamista, dyrek­tor Insty­tutu Ibn Chal­duna, wykład­owca Col­legium Civ­i­tas. Badacz zagad­nień cywiliza­cji muzuł­mańskiej. Absol­went Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego (ara­bistyka i islamistyka/archeologia śródziem­nomorska), stype­ndysta studiów pody­plo­mowych na Uni­w­er­syte­cie Orańskim (Algieria), Insty­tutu Burgiby w Tunisie, Insti­tut des Langues et Civil­i­sa­tions Ori­en­tales (INALCO) – Paris III oraz Ecole Pra­tique des Hautes Etudes (Paryż), Wyższej Szkoły Dzi­en­nikarstwa w Arhus (Dania). Komen­ta­tor telewiz­yjny, pra­sowy i radiowy; redak­tor naczelny serii wydawniczych poświę­conych starożyt­ności. Ekspert w dziedzinie kar­tografii i nazewnictwa geograficznego kra­jów Afryki Północ­nej i Bliskiego Wschodu; autor pol­skiego sys­temu tran­skrypcji języków arab­skiego, per­skiego, pasztu; członek Komisji ds. Standaryza­cji Nazw Geograficznych poza Grani­cami Pol­ski (KSNG) oraz United Nations Group of Experts on Geo­graph­i­cal Names (UNGEGN); prezes ZG Towarzystwa Przy­jaźni Polsko-Arabskiej.

kon­takt: 

Pub­likacje, wys­tąpi­enia i artykuły

No posts available

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz