Tag Archives: Dorota Grobelna

Dorota Grobelna

Dorota Gro­belna – kura­torka Pro­jektu „Minaret” – projektu publicz­nego Joanny Raj­kow­skiej w Pozna­niu; histo­ryczka kul­tury – absol­wentka Wydziału Histo­rii UAM w Pozna­niu; koor­dy­na­torka dzia­ła­ją­cej do 2004 roku Zewnętrz­nej Gale­rii AMS, a w 2009 roku – Festi­walu sztuki w prze­strzeni publicz­nej „Urban Legend” w Pozna­niu; sty­pen­dystka Kul­tur­sti­ftung des Bun­des w ramach pro­gramu „Ambas­sa­dors – Pro­gram For Visual Arts” (praca badaw­cza dot. sztuki publicz­nej w Niem­czech i Pol­sce) oraz tego­roczna sty­pen­dystka MKiDN (praca nad […]

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →