Bruno Drwęski

Prof. dr hab. Bruno Drwęski (ur. 1955, Mon­treal, Kanada) – his­to­ryk, poli­tolog, absol­went Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Uni­w­er­sytetu Paris III, Paryskiego Insty­tutu Nauk Poli­ty­cznych. Od 1981 r. wykłada w Nar­o­dowym Insty­tu­cie Języków i Cywiliza­cji Wschod­nich (INALCO) w Paryżu w depar­ta­men­cie Europa Środkowo-Wschodnia. Autor licznych prac na temat podzi­ałów społecznych i kwestii nar­o­dowoś­ciowych w Europie Środ­kowej i Wschod­niej oraz pro­cesów społeczno-politycznych w kra­jach arab­s­kich. Były dyrek­tor „La nou­velle Alter­na­tive”, były redak­tor naczelny „Recherches inter­na­tionales”, „La Pen­sée”. Obec­nie członek redakcji „Revue d’études slaves” i „Outre-terre-revue de géopoli­tique”. Dyrek­tor inter­ne­towego cza­sopisma „La Pen­sée libre”. Członek Ośrodka Badań Europy – Eurazja (CREEINALCO). Admin­is­tra­tor Europe­jskiego Insty­tutu Nauk Humanistycznych.

kon­takt: 

Pub­likacje, wys­tąpi­enia i artykuły

No posts available

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz