Tag Archives: Bruno Drwęski

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Bruno Drwęski

Prof. dr hab. Bruno Drwę­ski (ur. 1955, Mont­real, Kanada) – historyk, poli­to­log, absol­went Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, Uni­wer­sy­tetu Paris III, Pary­skiego Insty­tutu Nauk Poli­tycz­nych. Od 1981 r. wykłada w Naro­do­wym Insty­tu­cie Języ­ków i Cywi­li­za­cji Wschod­nich (INALCO) w Paryżu w depar­ta­men­cie Europa Środkowo-Wschodnia. Autor licz­nych prac na temat podzia­łów spo­łecz­nych i kwe­stii naro­do­wo­ścio­wych w Euro­pie Środ­ko­wej i Wschod­niej oraz pro­ce­sów społeczno-politycznych w kra­jach arab­skich. Były dyrek­tor „La nouvelle Alternative”, […]

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →