Zbigniew Marcin Kowalewski

Red. Zbi­gniew Mar­cin Kowa­lew­ski – zastępca redak­tora naczel­nego pol­skiej edy­cji „Le Monde Diplo­ma­ti­que”, były redak­tor naczelny cza­so­pi­sma „Rewo­lu­cja”, badacz ruchów rewo­lu­cyj­nych i ruchów oporu, autor kilku ksią­żek wyda­nych w Pol­sce, Ame­ryce Łaciń­skiej i Francji.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz