Sylabusy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobrania:

Imam Dr Ali Abi Issa „Kon­cep­cja dżi­hadu w islamie”
Imam Dr Ali Abi Issa „Prawo i etyka w islamie”
Dr Kata­rzyna Jędrzejczyk-Kuliniak „Histo­ria cywi­li­za­cji muzułmańskiej”
Dr Bar­tło­miej Nowo­tar­ski „Nowe demo­kra­cje. Demo­kra­cja w świe­cie muzułmańskim”
Dr Hays­sam Obe­idat „Współ­cze­sne pro­blemy gospo­dar­cze i poli­tyczne kra­jów muzułmańskich”
Mgr Abder­re­zak Turki „Kurs języka arabskiego”
Dr Mariusz Turow­ski „Orien­ta­lizm. Europa a wytwa­rza­nie wie­dzy o islamie”

, , , , , , , , , , , , ,

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz