Selim Chazbijewicz

Prof. dr hab. Selim Cha­zbi­je­wicz (ur. 17.11.1955 w Gdańsku) – absolwent filo­lo­gii pol­skiej w Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim w 1980 roku. Dok­to­rat z nauk poli­tycz­nych w Pozna­niu w 1992 r. w Insty­tu­cie Nauk Poli­tycz­nych i Dzien­ni­kar­stwa UAM w Pozna­niu. W 2002 r. habi­li­ta­cja w Wydziale Nauk Spo­łecz­nych UAM w Pozna­niu z zakresu nauk poli­tycz­nych. Pro­fe­sor Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie oraz Olsz­tyń­skiej Wyż­szej Szkoły Infor­ma­tyki i Zarzą­dza­nia im. prof. T. Kotar­biń­skiego w Olsz­ty­nie. Czło­nek Komi­tetu Nauk Orien­ta­li­stycz­nych PAN, Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nauk Poli­tycz­nych, Sto­wa­rzy­sze­nia Pisa­rzy Polskich.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

No thumbnail available

Publi­ka­cja „Nowo­cze­sność, Europa, islam. Reli­gia a dyle­maty oby­wa­tel­stwa i wykluczenia”

Praca zbio­rowa pod redak­cją Selima Cha­zbi­je­wi­cza, Mariu­sza Turow­skiego oraz Karo­liny Skar­bek. W

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz