Tag Archives: Ali Abi Issa

Sylabusy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobrania:

Leave a comment Continue Reading →

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Ali Abi Issa

Imam dr Ali Abi Issa – spe­cja­li­sta prawa Szari’a i teo­lo­gii muzuł­mań­skiej (tytuł uzy­skany w Insty­tu­cie Nauk Huma­ni­stycz­nych i Isla­mi­stycz­nych w Paryżu). Obec­nie prze­wod­ni­czący Rady Ima­mów przy Lidze Muzuł­mań­skiej w RP. Dyrek­tor Muzuł­mań­skiego Cen­trum Kulturalno-Oświatowego we Wro­cła­wiu. Autor wielu publi­ka­cji o tema­tyce reli­gij­nej. Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i arty­kuły Wideo

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Ali’ego Abi Issy

W dniu 6 paź­dzier­nika 2010 r. o godz. 12.00 w Insty­tu­cie Reli­gio­znaw­stwa Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego odbyła się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej Alego Abi Issy zaty­tu­ło­wa­nej „Islam­ska kon­cep­cja dżi­hadu: mię­dzy uję­ciem ofen­syw­nym a defen­syw­nym”. Autor jest ima­mem Muzuł­mań­skiego Cen­trum Kulturalno-Oświatowego we Wro­cła­wiu, pra­cow­ni­kiem Insty­tutu Stu­diów nad Isla­mem, auto­rem licz­nych publi­ka­cji z dzie­dziny prawa muzuł­mań­skiego oraz teo­lo­gii islamu. Pro­mo­tor pracy: prof. dr hab. […]

Leave a comment Continue Reading →