Andrzej Ostrowski

Dr hab. Andrzej Ostrow­ski – adiunkt w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii na Wydziale Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS w Lubli­nie. Spe­cja­li­za­cja naukowa: histo­ria filo­zo­fii nowo­żyt­nej i współ­cze­snej, filo­zo­fia egzy­sten­cjalna, filo­zo­fia reli­gii, ide­ali­styczna filo­zo­fia rosyj­ska XIX i XX wieku. Autor wielu arty­ku­łów i dwóch ksią­żek: Sołow­jow. Teo­re­tyczne pod­stawy filo­zo­fii wszech­jed­no­ści, UMCS, Lublin 2007, s. 380; Bier­dia­jew. Egzy­sten­cja w per­spek­ty­wie escha­to­lo­gicz­nej, UMCS, Lublin 1999, s. 226.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz