Leszek Koczanowicz

Prof. dr hab. Leszek Kocza­no­wicz – pra­cuje w Szkole Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej, Wydział Zamiej­scowy we Wro­cła­wiu. Zaj­muje się filo­zo­fią kul­tury, filo­zo­fią spo­łeczną, filo­zo­fią i meto­do­lo­gią huma­ni­styki i nauk spo­łecz­nych. W naj­bliż­szym cza­sie wydaw­nic­two Uni­ver­si­tas opu­bli­kuje jego książkę Lęk nowo­cze­sny. Eseje o demo­kra­cji i jej adwer­sa­rzach.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz