Celestyn Mieczysław Paczkowski

Mie­czy­sław (imię zakonne Cele­styn) Pacz­kow­ski jest fran­cisz­ka­ni­nem (OFM). Stu­dio­wał w Jero­zo­li­mie i w Rzy­mie. Dok­to­rat uzy­skał na Papie­skim Insty­tu­cie Wschod­nim (28 maja 1993 r.). Pra­co­wał jako wykła­dowca w Mię­dzy­na­ro­do­wym Stu­dium Teo­lo­gicz­nym, Stu­dium Bibli­cum Fran­ci­sca­num oraz Insty­tu­cie Teo­lo­gicz­nym św. Pawła SDB w Kre­mi­zan (Betle­jem). W 2001 r. pod­jął wykłady z patro­lo­gii w WSD OO. Fran­cisz­ka­nów we Wro­cła­wiu. Uzy­skał habi­li­ta­cję na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w 2004 r. Obec­nie pra­cuje na Wydziale Teo­lo­gicz­nym UMK w Toru­niu i jest kie­row­ni­kiem Zakładu Patro­lo­gii i Antyku Chrze­ści­jań­skiego. Jest pro­fe­so­rem nadzwyczajnym.

Opu­bli­ko­wał nastę­pu­jące mono­gra­fie: Ese­gesi, teo­lo­gia e mistica. Il pro­logo di Gio­vanni nelle opere di S. Basi­lio Magno (SBF Ana­lecta 39),Jeru­sa­lem 1995; Rze­czy­wi­stość, sym­bol i tajem­nica. Jero­zo­lima w sta­ro­żyt­nej lite­ra­tu­rze chrze­ści­jań­skiej okresu przed­chal­ce­doń­skiego(Biblio­teka Ziemi Świę­tej: seria naukowa), Wro­cław 2003. Publi­ko­wał rów­nież w seriach wydaw­ni­czych Stu­dium Bibli­cum Fran­ci­sca­num: Liber Annuus (Jero­zo­lima), Stu­dia Orien­ta­lia Chri­stiana Col­lec­ta­nesa (Kair), Vox Patrum (Lublin), Quaestio­nes Selec­tae (Wro­cław), Anto­nia­num (Rzym). Współ­pra­cuje rów­nież regu­lar­nie z cza­so­pi­smami popularnonaukowymi.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz