Spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem — Wrocław, 14.11.2011

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem zapra­sza na spo­tka­nie z Pro­fe­so­rem Tari­qiem Rama­da­nem, połą­czone z pro­mo­cją jego pierw­szej prze­tłu­ma­czo­nej na język pol­ski książki pt. Śladami Pro­roka. Życie Muham­mada i jego przesłanie.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 14 listo­pada 2011 r. w Muzuł­mań­skim Cen­trum Kulturalno-Oświatowym (al. Kaspro­wi­cza 24) we Wrocławiu.

Począ­tek spo­tka­nia godzina 16:00.

Pro­fe­sor Tariq Rama­dan jest jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych teo­lo­gów muzuł­mań­skich, filo­zo­fem i pisa­rzem poli­tycz­nym. Jest pro­fe­so­rem Isla­mic Con­tem­po­rary Stu­dies (Oxford Uni­ver­sity), wykła­dowcą Wydziału Teo­lo­gicz­nego na Oksfordzie.

Poprzez swoją dzia­łal­ność przy­czy­nia się do roz­woju debaty na temat współ­cze­snego islamu, islam­skiego odro­dze­nia w świe­cie i muzuł­ma­nów na Zacho­dzie. W swo­ich książ­kach poru­sza kwe­stie islam­skiego prawa i orzecz­nic­twa, etyki, filo­zo­fii, spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, gospo­darki, poli­tyki, dia­logu międzywyznaniowego.

Pro­fe­sor Tariq Rama­dan jest obec­nie pre­ze­sem Euro­pean Muslim Network w Brukseli.

,