Wykład „Młodzi muzułmanie – zaangażowani obywatele”

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem zapra­sza na wykład:

Wil­liama Baryło pt.

Mło­dzi muzuł­ma­nie – zaan­ga­żo­wani obywatele

Bada­nia nad mło­dymi muzuł­mań­skimi wolon­ta­riu­szami z soli­dar­no­ścio­wych sto­wa­rzy­szeń kie­ru­ją­cych się etyką islamu dzia­ła­ją­cych we Francji

Pomimo nie­sprzy­ja­ją­cego kli­matu poli­tycz­nego, w ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu we Fran­cji można było zaob­ser­wo­wać zwięk­sze­nie liczby sto­wa­rzy­szeń muzuł­mań­skich opar­tych na etyce islamu. Ich człon­ko­wie, osoby w wieku 18 – 30 lat – nie tylko muzuł­ma­nie – pro­wa­dzą dzia­łal­ność, z któ­rej korzy­sta całe spo­łe­czeń­stwo, bez względu na etnicz­ność, reli­gię czy kul­turę. Z jed­nej strony dostar­czają poży­wie­nie bez­dom­nym, z dru­giej poma­gają stu­den­tom w przy­go­to­wa­niach do egzaminów.

Jako zaan­ga­żo­wani oby­wa­tele wystę­pują prze­ciwko powszech­nym w środ­kach maso­wego prze­kazu głów­nym uprze­dze­niom oraz ste­reo­ty­pom anty­mu­zuł­mań­skim. W trak­cie wykładu naj­pierw poru­szone zosta­nie zagad­nie­nie dyna­miki oraz pro­cesu akty­wi­za­cji wolon­ta­riu­szy. Następ­nie doko­nana będzie ana­liza pojęć, takich jak „oby­wa­tel­stwo”, „wiara” czy „zaan­ga­żo­wa­nie” w przy­padku wolon­ta­riu­szy. Ostat­nia część będzie doty­czyła spo­sobu, w jaki wolon­ta­riu­sze ci zma­gają się z kli­ma­tem „isla­mo­fo­bii” we Fran­cji oraz mię­dzy­kul­tu­ro­wego – wykra­cza­ją­cego poza pro­blemy lokalne – wymiaru dzia­łań sto­wa­rzy­szeń, które reprezentują.

Wil­liam Baryło

Dok­to­rant w EHESS (Wyż­sza Szkoła Nauk Spo­łecz­nych) w Paryżu. Jego roz­prawa dok­tor­ska – przy­go­to­wy­wana pod kie­run­kiem prof. Nilüfer Göle – nosi tytuł „Islam – motor akty­wi­za­cji oby­wa­tel­skiej?”. Doty­czy ona postrze­ga­nia wiary oraz odda­nia idei oby­wa­tel­sko­ści ze strony muzuł­ma­nów, wolon­ta­riu­szy dzia­ła­ją­cych w sto­wa­rzy­sze­niach soli­dar­no­ścio­wych. W. Baryło opra­co­wuje rów­nież foto-relacje, foto-raporty oraz filmy doku­men­talne doty­czące poszcze­gól­nych zagad­nień dzia­łal­no­ści na rzecz wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści w róż­nych kra­jach Europy. Obec­nie koń­czy zdję­cia do doku­mentu poświę­co­nego muzuł­ma­nom w Polsce.

4 grud­nia 2012 r. (wto­rek), godz. 17:30
Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem, al. Kaspro­wi­cza 24, Wro­cław
Wstęp bezpłatny

, , , ,