Publikacja „Przesłanie Qur’anu. Historia i miejsce Księgi w życiu muzułmanów”

Ingrid Mat­t­son, The Story of the Qur’an: Its History and Place in Muslim Life
(Prze­sła­nie Qur’anu. Histo­ria i miej­sce Księgi w życiu muzuł­ma­nów)

Mery­to­ryczne wpro­wa­dze­nie do stu­diów nad Qur’anem, jego prze­sła­niem oraz rolą w kształ­to­wa­niu się wspól­noty muzuł­mań­skiej. Pomimo swo­jej formy – pod­ręcz­nika mają­cego cha­rak­ter wstępu do samo­dziel­nych, pogłę­bio­nych badań – praca sta­nowi wni­kliwą i auto­ry­ta­tywną ana­lizę (autor­stwa wybit­nej spe­cja­listki w tej dzie­dzi­nie) Księgi zaj­mu­ją­cej cen­tralne miej­sce w życiu każ­dego wyznawcy islamu. W tomie znaj­dziemy mię­dzy innymi wykład na temat ele­men­tów dok­tryny islamu przed­sta­wio­nej w Qur’anie wraz z reflek­sją na temat jej zna­cze­nia i aktu­al­no­ści w kon­tek­ście histo­rii islamu. Autorka bada główne zagad­nie­nia poru­szone w Qur’anie, kształ­to­wa­nie się ich wykładni na prze­strzeni dzie­jów, przed­sta­wia naj­waż­niej­sze postaci, które prze­ka­zy­wały Świętą Księgę Islamu kolej­nym poko­le­niom oraz nauczały jej. Zaj­muje się jej wpły­wem na wszyst­kie główne aspekty życia muzuł­ma­nów oraz ich spo­łe­czeństw (rela­cje mię­dzy­ludz­kie, kul­tura popu­larna, prawo, sztuka, archi­tek­tura, ruchy poli­tyczne, nauka, lite­ra­tura itd.). Książka Ingrid Mat­t­son umoż­li­wia czy­tel­ni­kom lep­sze zro­zu­mie­nie Qur’anu, będąc jed­no­cze­śnie pasjo­nu­ją­cym namy­słem nad pyta­niem „co to zna­czy być muzuł­ma­ni­nem (muzułmanką)?”.

  1. Bóg prze­ma­wia do ludzkości.
  2. Pro­rok gło­szący Przesłanie.
  3. Głos i pióro.
  4. Bło­go­sła­wione Słowa: Qur’an w kulturze.
  5. Co Bóg rze­czy­wi­ście obja­wił: wykład­nie Qur’anu.
  6. Słu­cha­jąc Boga.
Data wyda­nia – pierw­szy kwar­tał 2012

,

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.