Dorota Grobelna

Dorota Gro­belna – kura­torka Pro­jektu „Minaret” – projektu publicz­nego Joanny Raj­kow­skiej w Pozna­niu; histo­ryczka kul­tury – absol­wentka Wydziału Histo­rii UAM w Pozna­niu; koor­dy­na­torka dzia­ła­ją­cej do 2004 roku Zewnętrz­nej Gale­rii AMS, a w 2009 roku – Festi­walu sztuki w prze­strzeni publicz­nej „Urban Legend” w Pozna­niu; sty­pen­dystka Kul­tur­sti­ftung des Bun­des w ramach pro­gramu „Ambas­sa­dors – Pro­gram For Visual Arts” (praca badaw­cza dot. sztuki publicz­nej w Niem­czech i Pol­sce) oraz tego­roczna sty­pen­dystka MKiDN (praca nad pro­jek­tem „Mina­ret” Joanny Rajkowskiej);

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz