Marcin Starnawski

Mar­cin Star­naw­ski – socjo­log; asy­stent w Insty­tu­cie Peda­go­giki Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyż­szej. Zaj­muje się m.in. pro­ble­ma­tyką uprze­dzeń i dys­kry­mi­na­cji w kon­tek­ście ide­olo­gii nie­na­wi­ści, zwłasz­cza rasi­zmu i homo­fo­bii; autor badań doty­czą­cych zmian toż­sa­mo­ści społeczno-kulturowej emi­gran­tów polsko-żydowskich po marcu 1968 roku; współ­au­tor badań poświę­co­nych ubó­stwu kobiet (2009); współ­au­tor książkiHate Crime Moni­to­ring and Vic­tim Assi­stance in Poland and Ger­many (2009). Publi­ko­wał m.in. w cza­so­pi­smach „Pat­terns of Pre­ju­dice”, „East Euro­pean Jewish Affa­irs”, „Prze­gląd Polo­nijny”; współ­pra­cow­nik cza­so­pism „Bez Dogmatu” i „As-Salam”; czło­nek redak­cji cza­so­pi­sma „Recy­kling Idei”.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz