Tag Archives: Jerzy Ochmann

Jerzy Ochmann

Prof. Jerzy Ochmann (ur. w 1934, War­szawa). Do szkoły pod­sta­wo­wej i śred­niej uczęsz­czał w Kato­wi­cach. W latach 1957 – 63 stu­dio­wał filo­lo­gię kla­syczną na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. W 1964 r. prze­pro­wa­dził się do Wro­cła­wia, w latach 1964 – 1974 pra­co­wał na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. W 1973 r. prze­pro­wa­dził się do Kra­kowa, pra­cuje na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Żonaty (ślub w 1964 r.), dwie córki. Otrzy­mał sporo odzna­czeń, w tym […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →