Tag Archives: Selim Chazbijewicz

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Selim Chazbijewicz

Prof. dr hab. Selim Cha­zbi­je­wicz (ur. 17.11.1955 w Gdańsku) – absolwent filo­lo­gii pol­skiej w Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim w 1980 roku. Dok­to­rat z nauk poli­tycz­nych w Pozna­niu w 1992 r. w Insty­tu­cie Nauk Poli­tycz­nych i Dzien­ni­kar­stwa UAM w Pozna­niu. W 2002 r. habi­li­ta­cja w Wydziale Nauk Spo­łecz­nych UAM w Pozna­niu z zakresu nauk poli­tycz­nych. Pro­fe­sor Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie oraz Olsz­tyń­skiej Wyż­szej Szkoły Infor­ma­tyki i Zarzą­dza­nia im. prof. T. Kotar­biń­skiego w Olsz­ty­nie. Czło­nek Komi­tetu Nauk Orientalistycznych […]

Leave a comment Continue Reading →

Publikacja „Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia”

Praca zbio­rowa pod redak­cją Selima Cha­zbi­je­wi­cza, Mariu­sza Turow­skiego oraz Karo­liny Skar­bek. W skład tomu weszły 22 tek­sty autor­stwa kra­jo­wych bada­czy z kilku uczelni, repre­zen­tu­ją­cych liczne dys­cy­pliny nauk spo­łecz­nych i huma­ni­stycz­nych. Poszcze­gólne roz­działy upo­rząd­ko­wane są według nastę­pu­ją­cych czę­ści: „Islam a dyle­maty nowo­cze­sno­ści w histo­rii idei”, „Reli­gia a dys­kurs i dia­lek­tyka dialogu-wykluczenia”, „Spo­łeczne aspekty dia­logu islamu z nowo­cze­sno­ścią”, „Reli­gia a poli­tyka”, „Nowo­cze­sność a oby­wa­tel­skość i wyklu­cze­nie”, „Aneks: […]

Leave a comment Continue Reading →