Tag Archives: Nowa islamofobia

Nowa islamofobia

Vin­cent Geis­ser, Nowa isla­mo­fo­bia, przeł. E. Cyl­wik, wyd. Insty­tut Wydaw­ni­czy Książka i Prasa, War­szawa 2009 Książka wydana przy współ­pracy Insty­tutu Stu­diów nad Isla­mem oraz Muzuł­mań­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Kształ­ce­nia i Kul­tury Posło­wie: Mariusz Turowski

Leave a comment Continue Reading →