Nowa islamofobia

Vin­cent Geis­ser, Nowa isla­mo­fo­bia,
przeł. E. Cyl­wik, wyd. Insty­tut Wydaw­ni­czy Książka i Prasa, War­szawa 2009

Książka wydana przy współ­pracy Insty­tutu Stu­diów nad Isla­mem oraz Muzuł­mań­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Kształ­ce­nia i Kul­tury
Posło­wie: Mariusz Turowski

W Nowej isla­mo­fo­bii Vin­cent Geis­ser stara się opi­sać spe­cy­fikę i pod­łoże fali nie­chęci do islamu, jaka pod­nio­sła się na Zacho­dzie w ciągu minio­nej dekady. Od peł­nych nie­na­wi­ści raso­wej ksią­żek Oriany Fal­laci, przez rze­kome „pro­wo­ka­cje” Michela Houel­le­be­cqa, wstęp­niaki w reno­mo­wa­nych dzien­ni­kach i tygo­dni­kach, aż po rosz­czące sobie prawo do nauko­wo­ści teo­rie „zde­rze­nia cywi­li­za­cji” Samu­ela Hun­ting­tona – wszę­dzie sły­szymy głosy sta­wia­jące znak rów­no­ści mię­dzy isla­mem a ter­ro­ry­zmem, „nie­bez­piecz­nymi kla­sami”, obco­ścią kul­tu­rową i bli­żej nie­zde­fi­nio­wa­nym zagro­że­niem dla naszej cywi­li­za­cji. Ide­olo­gicz­nym prze­ja­wom tej nowej isla­mo­fo­bii towa­rzy­szy isla­mo­fo­biczna prak­tyka: od admi­ni­stra­cyj­nych zaka­zów budowy mina­re­tów przez dys­kry­mi­na­cję w miej­scu pracy i poli­cyjne szy­kany pod pre­tek­stem „wojny z ter­ro­ry­zmem”, aż po akty prze­mocy skie­ro­wane prze­ciw spo­łecz­no­ściom muzuł­mań­skim. Geis­ser uważa, że forma jaką obec­nie przy­biera nie­chęć do muzuł­ma­nów w spo­łe­czeń­stwach zachod­nich wiele mówi o ich kon­dy­cji poli­tycz­nej. Isla­mo­fo­bia ujaw­nia wewnętrzne ogra­ni­cze­nia domi­nu­ją­cego dziś modelu libe­ral­nej demo­kra­cji, wska­zuje na zna­cze­nie, jakie dla jej struk­tur ma kre­owa­nie obra­zów wroga oraz mobi­li­za­cja prze­ciw niemu na fron­cie zewnętrz­nym i wewnętrznym.

Vin­cent Geis­ser (ur. 1968) – wykładowca w Insty­tu­cie Stu­diów nad Świa­tem Arab­skim i Muzuł­mań­skim w pary­skiej CNRS oraz w Insty­tu­cie Stu­diów Poli­tycz­nych w Aix en-Provence. Napi­sał m.in. Eth­ni­cité répu­bli­ca­ine (1997), Le syn­drome auto­ri­ta­ire, Socio­lo­gie poli­ti­que de la Tuni­sie (2003, wraz z Miche­lem Camau), Marianne et Allah. Les poli­ti­ques fra­nçais face à la „question musul­mane” (2007, wraz z Azi­zem Zemuri).

 • Wstęp/ Isla­mo­fo­bia „po fran­cu­sku”? / 9
 • Od słów do czy­nów: rosnąca liczba anty­islam­skich
  incy­den­tów / 10
 • Nowa forma dys­kry­mi­na­cji: isla­mo­fo­bia w sfe­rze
  zawo­do­wej / 13
 • Isla­mo­fo­bia „odgórna”: odpo­wie­dzial­ność przy­wód­ców
  i poli­ty­ków / 16
 • Powrót repu­bli­kań­skiego pury­ta­ni­zmu w kwe­stii
  chu­sty / 19
 • I/ Isla­mo­fo­bia medialna – dzien­ni­ka­rze i inte­lek­tu­ali­ści
  pod lupą? / 27
 • Medialny wize­ru­nek islamu / 29
 • Fan­ta­zmaty na temat islamu: od isla­mi­zmu związ­ko­wego
  lat 80. po isla­mizm bia­łych koł­nie­rzy­ków począt­ków
  trze­ciego tysiąc­le­cia / 31
 • Dobro­wolna zależ­ność dziew­cząt w chu­ście: inte­li­gentne
  i prze­wrotne / 35
 • Medialna walka w „słusz­nej spra­wie” / 41
 • Nowi obrońcy medial­nej twier­dzy / 46
 • Afery” Fal­laci i Houel­le­be­cqa: muzuł­ma­nie jako wid­mowy
  cień inte­lek­tu­al­nego mikro­ko­smosu / 49
 • Zwią­zani z mediami inte­lek­tu­ali­ści i „naukowcy”: zwią­zek
  kazi­rod­czy? / 54
 • Dobrzy” i „źli”: medialna fabryka muzuł­mań­skich
  boha­te­rów i anty­bo­ha­te­rów / 58
 • II/ Nowi eks­perci od sze­rze­nia stra­chu / 65
 • Nowa isla­mo­fo­bia ukryta pod tro­ską
  o bez­pie­czeń­stwo / 66
 • Vin­cent Geis­ser Nowa Islamofobia-00 tekst.indd 5 2009-12-10 08:41:24
 • Odwet eks­per­tów od geo­po­li­tyki na „pobłaż­li­wych
  spe­cja­li­stach od islamu” / 74
 • Obse­sja skry­wa­jąca inna obse­sję: anty­ame­ry­ka­nizm
  i hun­ting­to­nizm „po fran­cu­sku” / 78
 • III/ Nowy anty­se­mi­tyzm: wina muzuł­ma­nów? / 87
 • Kon­ser­wa­tywna wizja ładu spo­łecz­nego ukryta pod
  inte­lek­tu­alną śmia­ło­ścią / 90
 • Nowa teo­ria spi­sku: isla­mi­za­cja świata i przed­mieść
  fran­cu­skich miast / 93
 • Kry­tyka o popu­li­stycz­nych akcen­tach: fran­cu­skie elity
  sprzy­ja­jące muzuł­mań­skim jude­ofo­bom / 100
 • IV/ Isla­mo­fo­biczni muzuł­ma­nie? / 107
 • Pouja­dyzm przed­mieść: usank­cjo­no­wa­nie isla­mo­fo­bii
  od wewnątrz / 110
 • Wszy­scy oprócz mnie są inte­gry­stami”, czyli jak zdo­być
  sta­tus oświe­co­nego auto­ry­tetu reli­gij­nego sta­wia­ją­cego
  czoło hor­dom isla­mi­stów / 116
 • Mię­dzy Algie­rem a Pary­żem: ide­olo­giczny
  recy­kling / 120
 • Kon­klu­zje / 127
 • Ponad ange­li­zmem / 127
 • Posłowie/ Dele­gi­ty­mi­za­cja. Isla­mo­fo­bia, nowy rasizm
  a dyle­maty anty­ra­so­lo­gii Mariusz Turow­ski / 135
 • Dyle­maty libe­ral­nej demo­kra­cji / 135
 • Rasi­stow­skie uni­wer­sa­li­zmy / 145
 • Nowo­żytny system‑świat a „wyobra­żone toż­sa­mo­ści” / 146
 • Kło­poty z kul­turą rasy / 158
 • Świa­towe ruchy spo­łeczne a ana­to­mia anty­ra­si­stow­skich
  ambi­wa­len­cji / 163
 • Wnio­ski – per­spek­tywy pojed­na­nia / 169

Książka jest dostępna obec­nie w sprze­daży wysyłkowej.

Cena 1 egz.: 25 zł

Koszty wysyłki i pako­wa­nia dla okre­ślo­nej ilo­ści egzemplarzy:

 • 1 egz. — 6 zł
 • 2 – 3 egz. — 9 zł
 • 4 – 6 egz. — 12 zł
 • 7 i wię­cej — pro­simy o kon­takt w celu usta­le­nia kosz­tów przesyłki

Dane konta ban­ko­wego dla osób zama­wia­ją­cych publikację:

STOW INSTY­TUT STU­DIÓW NAD ISLA­MEM
AL. KASPRO­WI­CZA 24, 51 – 137 WRO­CŁAW
73 1240 1994 1111 0010 2965 4690

Zama­wia­jąc publi­ka­cję należy wyko­nać prze­lew na kwotę odpo­wia­da­jącą ilo­ści zamó­wio­nych egzem­pla­rzy i kosz­tów prze­syłki, a następ­nie prze­ka­zać infor­ma­cję o zamó­wie­niu na adres e-mail: publikacje@isni.pl, co przy­spie­szy reali­za­cję zamó­wie­nia. Zarówno w tytule prze­lewu oraz w wia­do­mo­ści e-mail pro­simy podać infor­ma­cję, czego doty­czy wpłata.

Publi­ka­cja jest dostępna rów­nież za pośred­nic­twem serwisu

ALLE­GRO

, , ,

No comments yet.

Dodaj komentarz