Tag Archives: Academic Forum for Peace

Academic Forum for Peace, 15.11.2011, dzień 2 [zdjęcia]

Leave a comment Continue Reading →

Academic Forum for Peace, 14.11.2011, dzień 1 [zdjęcia]

Leave a comment Continue Reading →

Tariq Ramadan do polskich muzułmanów

Tariq Ramadan do polskich muzułmanów">
Leave a comment Continue Reading →

Zapowiedź: Tariq Rama­dan o duchowości

Zapowiedź: Tariq Rama­dan o duchowości">
Leave a comment Continue Reading →

Biuletyn Academic Forum for Peace (wersja angielska)

Biu­le­tyn Aca­de­mic Forum for Peace

Leave a comment Continue Reading →

Spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem — Wrocław, 14.11.2011

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem zapra­sza na spo­tka­nie z Pro­fe­so­rem Tari­qiem Rama­da­nem, połą­czone z pro­mo­cją jego pierw­szej prze­tłu­ma­czo­nej na język pol­ski książki pt. Śladami Pro­roka. Życie Muham­mada i jego prze­sła­nie. Spo­tka­nie odbę­dzie się 14 listo­pada 2011 r. w Muzuł­mań­skim Cen­trum Kulturalno-Oświatowym (al. Kaspro­wi­cza 24) we Wro­cła­wiu. Począ­tek spo­tka­nia godzina 16:00. Pro­fe­sor Tariq Rama­dan jest jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych teo­lo­gów muzuł­mań­skich, filozofem […]

Leave a comment Continue Reading →

Academic Forum for Peace – wprowadzenie teoretyczne

Ludz­kość wkra­czała w 21 stu­le­cie z mie­sza­niną umiar­ko­wa­nego opty­mi­zmu oraz nie­pew­no­ści i obaw. Z jed­nej strony koniec zim­nej wojny ozna­czał eli­mi­na­cję głów­nej przy­czyny napięć i wro­go­ści na świe­cie w peł­nym okru­cieństw „krót­kim dwu­dzie­stym wieku”. Jed­no­cze­śnie postępy pro­cesu glo­ba­li­za­cji oraz dość wysoka skala wzro­stu gospo­dar­czego, doświad­czane zwłasz­cza w ostat­niej deka­dzie minio­nego stu­le­cia, dostar­czały nadziei na przy­szłość wolną od mają­cych fatalne skutki dys­pro­por­cji roz­wo­jo­wych mię­dzy poszcze­gól­nymi kra­jami oraz kon­ty­nu­ację modernizacji […]

Leave a comment Continue Reading →

Academic Forum for Peace

Tariq Ramadan

Liga Muzuł­mań­ska w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Sto­wa­rzy­sze­nie Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem oraz Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski orga­ni­zują mię­dzy­na­ro­dową, anglo­ję­zyczną kon­fe­ren­cję naukową Aca­de­mic Forum for Peace, która odbę­dzie się w dniach 14 – 15 listo­pada we Wro­cła­wiu. Od naj­star­szych cza­sów pokój pełni rolę wie­lo­wy­mia­ro­wej kate­go­rii inter­pre­ta­cyj­nej, która dzięki licz­nym dys­kur­som – mię­dzy innymi teo­lo­gicz­nym i filo­zo­ficz­nym – ujmuje miej­sce czło­wieka w świe­cie. Wiele współ­cze­snych tren­dów w dzie­dzi­nie huma­ni­styki i nauk […]

Leave a comment Continue Reading →