Wykład dra Mohammeda Al-Faisala, Lublin 19.10.2012

Ser­decz­nie zapra­szamy na otwarty wykład dra Moham­meda Al-Faisala, naukowca z sau­dyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Imama Moham­meda bin Sauda, poświę­cony naj­now­szym odkry­ciom histo­rycz­nym i arche­olo­gicz­nym w Ara­bii Sau­dyj­skiej: „Saudi Prac­tice in Explo­ring and Excavating”.

Wykład dra Al-Faisala skie­ro­wany jest do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych histo­rią i kul­turą kra­jów arab­skich, a także sze­roko poj­mo­wa­nego świata islamu. Zapre­zen­to­wane pod­czas wykładu infor­ma­cje będą doty­czyły wnio­sków z badań arche­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dzo­nych w związku z odkry­ciem w oko­licy miej­sco­wo­ści Awdat Sudair, w Ara­bii Sau­dyj­skiej (ok. 170 km na pół­noc od Rijadu, sto­licy kraju), pozo­sta­ło­ści pałacu i innych antycz­nych zabu­do­wań, któ­rych powsta­nie datuje się na trze­cie tysiąc­le­cie przed Chr. Wykład będzie zapre­zen­to­wany w języku angiel­skim, z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski. Po wykła­dzie prze­wi­dziana dys­ku­sja. Pod­czas wykładu zapra­szamy na kawę i herbatę.

Kiedy?: 19 paź­dzier­nika 2012 (pią­tek), godz. 16:00
Gdzie?: Grand Hotel Lubli­nianka (ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 56), Lublin

Z powa­ża­niem, Orga­ni­za­to­rzy:
Imam Moham­med bin Saoud Isla­mic Uni­ver­sity, Cen­trum Islamu w Lubli­nie, Insty­tut Stu­diów nad Islamem