Tag Archives: Adam Balcer

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Adam Balcer

Adam Bal­cer – dyrek­tor pro­gramu „Poli­tyka roz­sze­rze­nia i sąsiedz­twa UE” w demo­sEU­ROPA Cen­trum Stra­te­gii Euro­pej­skiej, dok­to­rant i wykła­dowca w Stu­dium Europy Wschod­niej UW. Autor licz­nych rapor­tów, ana­liz, arty­ku­łów nauko­wych i pra­so­wych poświe­co­nych Tur­cji, Bał­ka­nom i obsza­rowi post­so­wiec­kiemu. Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i arty­kuły Wideo

Leave a comment Continue Reading →