Marcin Orawski

Ks. Mar­cin Oraw­ski – teo­log ewan­ge­licki, absol­went Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Stu­dia ukoń­czył w 1996 r., bro­niąc pracy magi­ster­skiej pt. „Feno­me­no­lo­gia Świę­to­ści w uję­ciu Rudolfa Otto”.
Po ukoń­cze­niu stu­diów został skie­ro­wany na prak­tykę kościelną do para­fii w Sko­czo­wie, a następ­nie w Biel­sku Bia­łej. Z dniem ordy­na­cji na duchow­nego kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w RP – 1 lutego 1998 r. – został skie­ro­wany do służby wika­riac­kiej w para­fii Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu, gdzie w 2003 r. wybrano go na sta­no­wi­sko dru­giego proboszcza.

Od 2000 r. pełni funk­cję dusz­pa­ste­rza wię­zien­nego Die­ce­zji Wro­cław­skiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Lute­rań­skiego) w RP. W 2010 r. z rąk mini­stra spra­wie­dli­wo­ści otrzy­mał brą­zowy medal za zasługi w pracy peni­ten­cjar­nej. W 2009 r. został powo­łany na członka komi­sji Sys­temu Inter­ne­to­wego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która jest odpo­wie­dzialna za wize­ru­nek kościoła w sieci. Ksiądz Mar­cin Oraw­ski jest żonaty i posiada dwójkę dzieci.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz