Tariq Ramadan o duchowości — zapowiedź

Już wkrótce cały mate­riał z wykładu Tariqa Rama­dana na stro­nie isni​.pl

Tariq Rama­dan o duchowości

Zapo­wiedź: Wystą­pie­nie Tariqa Rama­dana pod­czas Aca­de­mic Forum For Peace, 2011, zor­ga­ni­zo­wa­nym we Wro­cła­wiu przez Uni­wer­sy­stet Wro­cław­ski i Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem. Pro­mo­cja książki „Śladami Pro­roka”.

Pro­duk­cja: Fil​mowka​.tv

Współ­praca reali­za­cyjna i tłu­ma­cze­nie: Mar­cin Czerniewski