Archive | 1 marca 2011

Adam Wąs

Ks. dr Adam Wąs SVD (ur. 1963 r., Chorzów) – islamolog i reli­gio­znawca, dyrek­tor Cen­trum Dia­logu Kul­tur i Reli­gii w Lubli­nie; wykła­dowca teo­lo­gii reli­gii i reli­gio­lo­gii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Pawła II oraz w Misyj­nym Semi­na­rium Duchow­nym Księży Wer­bi­stów w Pie­nięż­nie (UWM w Olsz­ty­nie). Absol­went Pon­ti­fi­cio Isti­tuto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) w Rzy­mie i KUL; stu­dio­wał w Niem­czech i w Jor­da­nii. W latach 1991 – 1994 pra­co­wał jako duchowny katolicki […]

Leave a comment Continue Reading →

Tomasz Stefaniuk

Dr Tomasz Ste­fa­niuk (ur. 20.03.1973, Lublin). Wykształ­ce­nie: a) 21.05.2003 uzy­ska­nie stop­nia dok­tora nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli­nie, praca dok­tor­ska pod tytu­łem „Filo­zo­fia kul­tury i myśl spo­łeczna Miko­łaja Dani­lew­skiego”, pro­mo­tor: prof. dr hab. Zdzi­sław J. Czar­necki; b) 1993÷94−1998÷99 Uni­wer­sy­tet Marii Curie Skło­dow­skiej w Lubli­nie, Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii, kie­ru­nek: filo­zo­fia, praca magi­ster­ska – 24.06.1999 rok, temat pracy: […]

Leave a comment Continue Reading →

Eugeniusz Sakowicz

Prof. Euge­niusz Sako­wicz (ur. 1958 r., Grudziądz) – teolog, reli­gio­znawca, encyklopedysta-leksykograf; dok­tor nauk teo­lo­gicz­nych w zakre­sie teo­lo­gii fun­da­men­tal­nej; dok­tor habi­li­to­wany nauk teo­lo­gicz­nych w zakre­sie teo­lo­gii reli­gii, pro­fe­sor tytu­larny nauk teo­lo­gicz­nych, pro­fe­sor zwy­czajny w Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego (UKSW) w War­sza­wie, kie­row­nik Kate­dry Peda­go­giki Kul­tury i Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej na Wydziale Nauk Peda­go­gicz­nych UKSW; kon­sul­tor Rady ds. Dia­logu Reli­gij­nego Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski, czło­nek Komi­tetu ds. […]

Leave a comment Continue Reading →

Grzegorz Jacek Pelica

Grze­gorz Jacek Pelica (ur. 06.07.1961 r.) – nauczyciel, publi­cy­sta, pocho­dzi z Lubelsz­czy­zny. Absol­went teo­lo­gii KUL JP II i histo­rii UMCS. Dok­to­rat uzy­skał w Insty­tu­cie Histo­rii UMCS na pod­sta­wie dyser­ta­cji „Kościół pra­wo­sławny w woje­wódz­twie lubel­skim (1918−1939)”, (wyda­nie I – Lublin 2007; II wyd.II – Lublin 2009). Współ­au­tor kom­pen­dium Socjo­lo­gia życia reli­gij­nego w Pol­sce pod red. prof. Sła­wo­mira H. Zaręby (War­szawa 2009). Oprócz tego wydał m.in. nastę­pu­jące publi­ka­cje autor­skie: Śladami wschod­nio­sło­wiań­skiej tradycji […]

Leave a comment Continue Reading →

Celestyn Mieczysław Paczkowski

Mie­czy­sław (imię zakonne Cele­styn) Pacz­kow­ski jest fran­cisz­ka­ni­nem (OFM). Stu­dio­wał w Jero­zo­li­mie i w Rzy­mie. Dok­to­rat uzy­skał na Papie­skim Insty­tu­cie Wschod­nim (28 maja 1993 r.). Pra­co­wał jako wykła­dowca w Mię­dzy­na­ro­do­wym Stu­dium Teo­lo­gicz­nym, Stu­dium Bibli­cum Fran­ci­sca­num oraz Insty­tu­cie Teo­lo­gicz­nym św. Pawła SDB w Kre­mi­zan (Betle­jem). W 2001 r. pod­jął wykłady z patro­lo­gii w WSD OO. Fran­cisz­ka­nów we Wro­cła­wiu. Uzy­skał habi­li­ta­cję na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w 2004 […]

Leave a comment Continue Reading →

Andrzej Ostrowski

Dr hab. Andrzej Ostrow­ski – adiunkt w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii na Wydziale Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS w Lubli­nie. Spe­cja­li­za­cja naukowa: histo­ria filo­zo­fii nowo­żyt­nej i współ­cze­snej, filo­zo­fia egzy­sten­cjalna, filo­zo­fia reli­gii, ide­ali­styczna filo­zo­fia rosyj­ska XIX i XX wieku. Autor wielu arty­ku­łów i dwóch ksią­żek: Sołow­jow. Teo­re­tyczne pod­stawy filo­zo­fii wszech­jed­no­ści, UMCS, Lublin 2007, s. 380; Bier­dia­jew. Egzy­sten­cja w per­spek­ty­wie escha­to­lo­gicz­nej, UMCS, Lublin 1999, s. 226. Publikacje, […]

Leave a comment Continue Reading →

Marcin Orawski

Ks. Mar­cin Oraw­ski – teo­log ewan­ge­licki, absol­went Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Stu­dia ukoń­czył w 1996 r., bro­niąc pracy magi­ster­skiej pt. „Feno­me­no­lo­gia Świę­to­ści w uję­ciu Rudolfa Otto”. Po ukoń­cze­niu stu­diów został skie­ro­wany na prak­tykę kościelną do para­fii w Sko­czo­wie, a następ­nie w Biel­sku Bia­łej. Z dniem ordy­na­cji na duchow­nego kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w RP – 1 lutego 1998 r. – został skie­ro­wany do służby wika­riac­kiej w para­fii Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu, gdzie […]

Leave a comment Continue Reading →

Jerzy Ochmann

Prof. Jerzy Ochmann (ur. w 1934, War­szawa). Do szkoły pod­sta­wo­wej i śred­niej uczęsz­czał w Kato­wi­cach. W latach 1957 – 63 stu­dio­wał filo­lo­gię kla­syczną na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. W 1964 r. prze­pro­wa­dził się do Wro­cła­wia, w latach 1964 – 1974 pra­co­wał na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. W 1973 r. prze­pro­wa­dził się do Kra­kowa, pra­cuje na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Żonaty (ślub w 1964 r.), dwie córki. Otrzy­mał sporo odzna­czeń, w tym […]

Leave a comment Continue Reading →

Maciej Manikowski

Maciej Mani­kow­ski (ur. 10.10.1966 r., Ostrze­szów). Absol­went filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim (1993 r.). Dok­to­rat z filo­zo­fii języka uzy­skał w 1996 r., habi­li­ta­cję z filo­zo­fii i teo­lo­gii patry­stycz­nej w 2003 r. Indy­wi­du­alne stu­dia teo­lo­giczne (patry­styka, teo­lo­gia fun­da­men­talna i dogma­tyczna) pod­czas sta­żów nauko­wych w Katho­lieke Uni­ver­si­teit Leu­ven oraz Ruhr-Universität Bochum. Zaj­muje się zagad­nie­niem Trójcy Świę­tej, zarówno w aspek­cie teo­lo­gicz­nym, jak i filo­zo­ficz­nym, teo­lo­gią fun­da­men­talną (filo­zo­ficzną), chry­sto­lo­gią, filozofią […]

Leave a comment Continue Reading →

Joel Burnell

Dr Joel Bur­nell – pocho­dzi ze stanu Ore­gon w USA. Ukoń­czył Ore­gon State Uni­ver­sity w 1977 r. uzy­sku­jąc sto­pień inży­niera che­mii (B.S.). Od 1980 mieszka w Pol­sce, dzia­łał w Ruchu Nowego Życia i współ­pra­co­wał z Ruchem Światło-Życia (Oazą). W 1992 r. ukoń­czył z wyróż­nie­niem Western Con­se­rva­tive Bap­tist Semi­nary, uzy­sku­jąc tytuł magi­stra w dzie­dzi­nie misjo­lo­gii (M.Div.), a rok póź­niej sto­pień magi­stra teo­lo­gii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany […]

Leave a comment Continue Reading →