Tag Archives: Samir Ismail

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Samir Ismail

Dr Samir Ismail – lekarz medy­cyny, pedia­tra w jed­nym z war­szaw­skich Szpi­tali dla Dzieci. Prze­wod­ni­czący Rady Naczel­nej Ligi Muzuł­mań­skiej w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Od 1987 r. dzia­łacz na rzecz spo­łecz­no­ści muzuł­mań­skiej w Gdań­sku. W 1989 r. był jed­nym z zało­ży­cieli i człon­ków pierw­szego Komi­tetu Związku Stu­den­tów Muzuł­mań­skich w Pol­sce, który został zare­je­stro­wany w 1991 r. jako Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów Muzuł­mań­skich. W 1996 r. był współ­za­ło­ży­cie­lem Muzuł­mań­skiego Sto­wa­rzy­sze­nie Kształtowania […]

Leave a comment Continue Reading →