Publikacja „Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia”

Praca zbio­rowa pod redak­cją Selima Cha­zbi­je­wi­cza, Mariu­sza Turow­skiego oraz Karo­liny Skarbek.

W skład tomu weszły 22 tek­sty autor­stwa kra­jo­wych bada­czy z kilku uczelni, repre­zen­tu­ją­cych liczne dys­cy­pliny nauk spo­łecz­nych i huma­ni­stycz­nych. Poszcze­gólne roz­działy upo­rząd­ko­wane są według nastę­pu­ją­cych czę­ści: „Islam a dyle­maty nowo­cze­sno­ści w histo­rii idei”, „Reli­gia a dys­kurs i dia­lek­tyka dialogu-wykluczenia”, „Spo­łeczne aspekty dia­logu islamu z nowo­cze­sno­ścią”, „Reli­gia a poli­tyka”, „Nowo­cze­sność a oby­wa­tel­skość i wyklu­cze­nie”, „Aneks: Poza Europę, poza wyklu­cze­nia? Islam a doświad­cze­nie Afro­ame­ry­ka­nów w USA”.

Obję­tość tomu: 20 arku­szy wydaw­ni­czych
Data publi­ka­cji: koniec 2011

, , ,

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz