Debata o islamie nt. filozofii Ibn Hazma

Instytut Studiów nad Islamem

zaprasza na wykład z cyklu

Debaty o islamie

 

„Filozofia muzułmańska: Ibn Hazm Andaluzyjczyk i jego «sztuka życia»”

dr hab. Tomasz Stefaniuk (UMCS w Lublinie, ISNI)

 

Spotkanie poprowadzi dr hab. Jacek Zieliński, kierownik Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

30 stycznia 2015 r. (piątek), godz. 18:00

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, Wrocław, al. Kasprowicza 24

Wstęp bezpłatny

fot. na plakacie: Aris Gionis, www.flickr.com/people/aris_gionis, CC BY-NC 2.0

W historii odnajdujemy wiele różnych koncepcji filozofii, wśród nich filozofię pojmowaną jako sztuka życia, reprezentowaną w starożytności m.in. przez stoików, wedle których, aby żyć szczęśliwie, należy przede wszystkim kierować się rozsądkiem. Z podobnym podejściem spotykamy się – na gruncie filozofii uprawianej w muzułmańskim kręgu kulturowym – m.in. u Andaluzyjczyka Ibn Hazma (994–1064).

Ibn Hazm to postać skomplikowana, wręcz niejednoznaczna. Z jednej strony jest teologiem i prawnikiem (w muzułmańskim, stricte religijnym znaczeniu tegoż określenia), reprezentującym nurt zahiryzmu, dającym się poznać jako gorliwy obrońca muzułmańskiej ortodoksji. Z drugiej strony jest utalentowanym literacko filozofem, pozostawiającym po sobie m.in. Naszyjnik gołębicy – filozoficzny traktat o miłości, w swej treści wyraźnie nawiązujący do dialogów Platońskich.

Ibn Hazm jest również, a może właśnie przede wszystkim, autorem Traktatu o leczeniu dusz. W dziele tym andaluzyjski filozof podkreśla zalety krytycznego myślenia, a także konieczność oparcia się w swych wyborach życiowych na rozsądku. Twierdzi jednak również, że życie bez Boga jest życiem pustym, bezsensownym. Można zatem powiedzieć, że na kartach Traktatu spotykają się zatem – podobnie jak później u Pascala – „porządek rozumu” i „porządek serca”, wyznaczając wspólnie tę samą drogę.

O prelegencie:

Dr hab. Tomasz Stefaniuk (ur. 1973) – urodził się w Lublinie, gdzie mieszka do dziś. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w badaniach nad filozofią świata islamu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Autor monografii i artykułów naukowych poświęconych islamowi i filozofii islamskiej. Współzałożyciel i redaktor muzułmańskiego czasopisma społeczno-kulturalnego „As-Salam”, a także pracownik Instytutu Studiów nad Islamem (ISNI). Zaangażowany w prowadzenie dialogu międzyreligijnego w Polsce, szczególnie dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego, oraz w przybliżanie islamu niemuzułmanom.

O prowadzącym:

Dr hab. Jacek Zieliński – jest kierownikiem Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się badaniem greckich źródeł filozoficzno-teologicznej myśli pierwszych chrześcijańskich filozofów. W 2000 roku wydał nagrodzoną książkę Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijaństwa. Jest współzałożycielem i wieloletnim zastępcą redaktora naczelnego periodyku naukowego „Theologica Wratislaviensia”. Od 2011 roku jest związany z Inicjatywą Akademicką „Fides et Ratio”. W 2013 pojawiła się jego najnowsza książka Koncepcja creatio ex nihilo w myśli Apologetów greckich II wieku. Jest również członkiem grupy założycielskiej, powołującej do życia działalność Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Współtworzył, jako Associate Director, pierwsze w Europie środkowej Centrum Jonathana Edwardsa – Polska (2009 r.), którego powstanie jest wynikiem współpracy z Uniwersytetem w Yale (Jonathan Edwards Center).

Facebook